ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Омодаем ба якдигар кўмак расонем!

Яке аз вазифањо  ва афзалиятњои  Љамъияти Њилоли Ахмари Тољикистон ин омўзонидани ањолї доир ба Расонидани Ёрии аввали тодухтурї мебошад.

Тибќи наќшаи барномаи «Тайёрї ва эътино ба њолатњои фавќуллода» санањои 12-13 уми июни соли љорї дар љамоати Пунуки ноњияи Ашт семинар дар мавзўи Расонидани Ёрии аввал гузаронида шуд.

Сараввал Раъно Камолова доир ба пайдоиши Њаракат ва фаъолияти ЉЊАТ ва  намояндагони Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх Бењруз Миралибеков, Исмоилљон Ёќубљонов ва Воњида Алиева доир ба фаъолияти КБСС  ба иштирокчиён маълумот пешнињод намуданд.

Сипас, ќисмати асосии семинар оѓоз гардид, ки дар он иштирокчиён  ќоидањои расонидани ёрии аввали тодухтуриро њангоми рух додани офатњои табиї ва њолатњои фавќуллода омўхтанд. 

Бо баробари аз худ намудани дониши назариявї иштирокчиён дар давоми рўз малакаи амалии худро низ дар ин  самт такмил доданд.

Рўзи дуввум барои  иштирокчиён машќи симулятсионї гузаронида шуд. Тибќи барномаи пешакї омодашуда дар дењаи Пунук сел омад ва ањолї ба осебдидагони офати табиї  кўмаки аввалияи тодухтуриро расониданд. Онњо ба љабрдидагон ба монанди бењушшавї, шикасти кушоди устухони даст, хунравии дохила ва беруна, бењолшавї ва сўхтани бадан ёрї доданд.

Баъди ба охир расидани машќи амалї фикру аќидањои «осебдидагон» ва иштирокчиёнро доир ба дуруст расонидани кўмак шунида хатогиву норасогињо муњокима карда шуданд.             

Бояд ќайд намуд, ки иштирокчиёни семинар бошандагони дењањои Сарвак, Сарињавз, Дашт, Дањана ва Пунуки љамоати Пунук буда онњо  намояндагони љамоат, маориф, дин, кумитањои мањалла, китобдорон ва дигар табаќањои ањолї мебошанд.  

Зикр намудан љоиз аст,  ки  чунин семинар бори аввал  дар сатњи љомеа  бо дастгирии Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх баргузор гардид.

 

Камолова Р. – масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

Back to top