ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

БИЁЕД, БЕТАРАФ НАБОШЕМ!

Мина ва хатару оrибат[ои фалокатбори он тавассути ВАО [амешагb бозгe мешавад ва барномаи Ого[созии а[олb аз хатари мина[ои Xамъияти {илоли А[мари Тоxикистон (X{АТ) зиёда аз да[ сол аст, ки дар самти ого[созии а[олb аз хатари мина ва паёмад[ои он фаъолият мебарад. Мароми асосии он ко[иш додани сат[и хатари таркиши мина[о дар [удуд[ои осебпазир аст.

Дар но[ияи Ашт xамоат[ои осебпазир--[амxавор бо кишвари [амсояи Eзбекистон xамоатњои Пунук, Понuоз ва [амчунин де[а[ои Мулломир ва Кeлихоxаи xамоати шањраки Шайдон ма[суб меёбанд ва фаъолияти барнома тавассути ихтиёри[о дар [амин [удуди xамоат[о xараён мегиранд.

Сана[ои 11-12 октябри соли равон дар бахши вилоятии X{АТ дар ш.Хуxанд бо иштироки ихтиёриёни барномаи «Ого[созии а[олb аз хатари мина[о» семинари бозомeзb доир карда шуд. Ихтиёриён бори дигар аз дониш[ои андeхтаи худ, таxриба[о, мушо[ида[ои хеш ёдовар шуданд.

Намоянда[ои X{АТ ва Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх (КБСС) дар Тоxикистон Улмас Давлатов, Мурод Солиев ва Бењрўз Миралибеков ва [амо[ангсози бахши вилоятии X{АТ Раъно Камолова бори дигар самт[ои мухталифи барномаро тариrи муфассал муаррифb намуданд, ки он тавассути дискуссия xараён гирифт.

Њодиса[ои таркиш дар мина[о ва лавозимоти нотаркидаи xангb (ЛНX), дастрасии бехатар [ангоми иxрои фаъолият[ои башардeстона, омил[ои асосии таркиш (чорвочаронb, гузаштани сар[ад, шикор, [езумчинb, сангxамъкунb, алафдаравb, кор[ои кишоварзb…), минтаrа[ои хатарнок (чашма[о, алафзори баланд, сар[ад, uор[о, чарого[[,  тамринго[[ои [арбb…), rоида[ои рафтори бехавф ваrти дучоршавb ба хатар, самт[ои барнома, rойида[ои расонидани ёрии аввали тодухтурb—ин [ама мавзeъ[ое буданд, ки бори дигар дар семинар бозгeву баррасb шуданд. Барои ширкаткунандагон тамошои филм[ои видеоии омeзишb ва кори гурe[b, ки сабаr[ои омeхташуда ва таxрибаашонро тавассути он нишон доданд, манфиатбахш буд.

Минаро марги зери по унвон кардаанд. Воrеан чунин аст ва мина rурбонии хешро интихоб намекунад. {ар нафаре, ки беэ[тиётb ва кунxкобb менамояд, аз ро[намоиву нишондод[ои ихтиёриёни барномаи ОАХМ дар канор мемонад ва ё сарфи назар мекунад, бегумон дучори ин фалокати [узнангез мегардад.

Пас, биёед, бетараф набошем!

Т.МИСРОБB – ихтиёрии барномаи ОАХМ, бахши ЉЊАТ дар ноњияи Ашт

 

 

 

Back to top