ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тањти ин шиор санаи 3.05.2018 сол бахшида ба санаи 8 Май - Рўзи умумиљањонии Њаракати Байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар чорабинии љашнии бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар вилояти Суѓд баргузор гардид. Он  бо иштироки васеи аъзоён, волонтерон,  омўзгорон ва толибилмон дар МТУМ №18 шањри Хуљанд шуда гузашт. Дар чорабинї, инчунин мењмонони фахрї-Парвиз Мањмудов, намояндаи Салиби Сурхи Олмон дар вилояти Суѓд, Зокир Шарипов – сардори шўъбаи магистратураи Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи тиљорати Тољикистон дар шањри Хуљанд ва собиќадорони ЉЊАТ иштирок варзиданд.

Сараввал,  волонтерон - ровиёни чорабинї  бо сухани ифтитоњї баромад намуда мењмонон ва кулли иштирокдоронро хайра маќдам гуфтанд. Сипас, волонтёрон дар васфи Љамъияти Њилоли Ањмар ва Њаракат  шеърњо ќироат намуда доир ба  Принсипњои бунёдї  маълумот пешнињод намуданд.

Дар ќисмати бадеї волонтерон аз њаёт ва фаъолияти  Анри Дюнан - асосгузори Њаракат сањнача нишон доданд. Бояд зикр намуд, ки хонандагони синфњои поёнї низ дар чорабинї сањми арзандаи  худро гузоштанд. Онњо якчанд номерањои консертї – раќсу сурудњои љолибро пешкаши тамошобинон карданд.

Баъдан дар ќисмати асосии чорабинї  намояндагони ду синфи дањум дониши худро доир ба таърихи пайдоиши Њаракат, Аломатњо, машќњои амалї доир ба Расонидани Ёрии Аввали тодухтурї њангоми шикасти устухони даст,  тайёрї ва эътино њангоми рух додани сўхтор байни њам санљиданд.

Аъзоёни њакамо ба  љавобњои онњо аз 1 то 5 хол  бањогузорї намуданд.  Дар натиља  намояндагони синфи 10 «Б» бо гирифтани 102 хол ѓолиби озмун шуданд. 

Сипас, Фароѓат Мансурова- сарвари мактаб  ѓолибонро табрик намуда њамаи кормандон ва волонтеронро бо идашон табрик намуд.  Зимни баромади худ вай чунин ќайд кард: «Баргузории имрўза чорабинии љашнї боз як бори дигар нишон дод, ки хонандагони мактаби мо дорои  њисси баланди инсондўстї ва мењанпарастї мебошанд. Онњо барои иштирок дар озмуни имрўза адабиётњои мухталифро доир ба фаъолияти Њилоли Ањмари Тољикистон, аз љумла Њаракат мутолиа намуда, ба гирифтани бањои баланд  сазовор гардиданд. Ман боварї дорам, ки  дар оянда омўзгорон ва хонандагони мо ба  аъзогии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон шомил гардида, барои рушду нумўъи ташкилот сањми арзандаи худро мегузоранд». 

Дар охир  Парвиз Мањмудов аз номи худ ва роњбарияти бахш ба кулли омўзгорон ва толибилмон  барои  баргузории чунин чорабинї миннатдорї арз намуд.

Љоиз ба ќайд аст, ки њамаи иштирокчиён  бо сипоснома ва тўњфањои хотиравї ќадрдонї гардиданд.   

Камолова Р. – масъулини иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

3 майи соли 2018 дар Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) Конфронси илми-амалї дар мавзуи «Хушунат дар оила» баргузор гардид.

Дар конфронс намояндагони масъули вазорату идорањо, созмонњои байналмилалї, ташкилотњои љамъиятї ва кормандони ЉЊАТ иштирок намуданд.

Чорабиниро Котиби генералии ЉЊАТ Бањодур Ќурбониён њусни ифтитоњ бахшида, аз љумла чунин ќайд намуд. «Ќобили зикр аст, ки солњои охир дар шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон муносибатњои сарди оилавї дар байни навхонадонњо дида шуда, дар натиља боиси људошавии ин гуна оилањо мегардад. Вобаста ба ин ќазияи мазкур Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон низ бетараф нест. ЉЊАТ њамеша оид ба њалли ин гуна масоилњои мубрами рўз, тавассути барномањои гуногуни худ ба оилањои љавон, оилањое, ки яке аз пайвандонашон ба муњољирати мењнатї сафарбар шудаанд ва оилањое, ки бар асари офатњои табиї зарар дидаанд, њамкорї намуда, ба онњо пайваста кўмакњои равониву моддї ва омўзишњо мегузаронад».   

Дар чорабинї намояндагони ЉЊАТ, Кумитаи оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросимњои миллии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Дафтари барномањои Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо, лоиња оид ба пешгирї ба хушуматњои оилавї (PDV), ташкилоти байналмилалии ѓайридавлатии «Дунёи бехатар» баромадњои муфассал намуданд.

Алишер Мирзоев, намояндаи лоиња оид ба пешгирї ба хушуматњои оилавї (PDV) ќайд намуд, ки барпои чунин чорабинињо бисёр муфид буда, ба ташкилоту идорањои марбут ба ин масъала имкон медињад, ки аз кору фаъолияти худ маълумот дода, табодули таљриба намоянд.

Дар ин радиф, Манижа Тилалова, њамоњангсози ташкилоти байналмилалии ѓайридавлатии «Дунёи бехатар» иттилоъ дод, ки ташкили чунин конфронс аз љониби ЉЊАТ бисёр бамаврид буд. Дар он њамаи пањлуњои хушунат дар оила ва намудњои он аз љониби коршиносони соња ќайд гардида, њамчунин маълумотњои оморї ва санадњои меъёрию њуќуќии вобаста ба ин самт дарљ гардиданд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 3 майи соли 2018

25 апрели соли 2018 дар маркази шањраки Fарми ноњияи Рашт семинарии омўзишии дигар оид ба «Огоњкунии ањолї аз хатари маводњои нотаркида ва минањо» баргузоргардид, ки дар кори семинар намояндагони бахшњои минтаќавии ЉЊАТ, намояндагони шуъбањои маориф, омўзгорони муассисањои таълимї, намояндагони љамоатњо аз ноњияи Рашт, Сангвор, Тољикибод ва Лахш иштирок намуданд.  Семинарро Муњаббат Иброњимов сардори Маркази миллии Тољикистон оид ба масъалањои мина барои кушодашудани семинар суханронї намуда, оиди натиљањои татбиќи Стратегияи миллии Тољикистон оид ба амалёти зидди минањо дар соли 2017 ва наќша-чорабинињо барои соли 2017-2018-ро шарњ дод. Сипас Шањринисо Давлатова тренери марказ дар бораи мављуд будани минањо ва дигар лавозимоти нотаркидаи љангї дар гўшаю канори љумњурї, дастгирии шахсони аз минањо ва лавозимоти дигари љангї зарардида ва оилањои њалокшудагон ва огоњонидани ањолї ва чи тавр рафтор кардани ањолї барои пешгири њодисањои нохуш баромад намуда, маълумоњои заруриро барои ширкаткунандагон иброз дошт. Инчунин Парвиз Оийматов корманди ММТММ оиди «Мавзеъњои минадори Љумњурии Тољикистон ва њодисањои рух додаи солњои охири дар ќаламрави љумњарї гуфта гузашт. Иштироокчиён дар бораи то кадом дараља додани маълумотњо оиди огоњкунии ањолї аз хатари маводњои нотаркидаи љангї ва минањо иттиллот доданд. Дар охир намояндаи бахши ЉЊАТ дар ноњияи Рашт Шарбатхоља Саидхољаев оид ба фаъолияти бахш дар ин самт ќайд намуда, иштирокчиёнро хайра маќдам гуфт.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри Душанбе, 2 майи соли 2018

30 апрели соли 2018  бо розигии роњбарияти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) бо дастгирии Салиби Сурхи Испания дар назди бахши ЉЊАТ дар ноњияи Рашт маъракаи нињолшинонї баргузор карда шуд, ки дар он  кормандон ва ихтиёриёни фаъол ба хотири зебою озода кардани муњити атроф дарахтони мевадињанда в аороишию њамешасабзу сояафкан, ки њамзамон ба саломатии инсон фоидадошта, шинонида шуда дар гулгулшукуфоии ноњия сањми арзандаи хешро гузоштанд.

Маъракаи нињолшинонї бо маќсади бењдошти фазои экологї ва сарсабзию ободонии кишвари азизи соњибистиќлоламон мебошад.

Ин маъракаи нихолшинонї, ки бо ибтикори беѓаразонаи кормандон ва ихтиёриёни ЉЊАТ дар ноњияи Рашт баргузор гардид, барои оѓоз бахшидан ба Моњвора оид ба таъсисиёбии Њаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар мебошад.

Ёдовар мешавем, ки бо ташаббуси Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 7 октябри соли 2011 тањти №504 њамасола дар саросари Љумњурии Тољикистон Моњвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон баргузор карда мешавад, ки ин пањнкардани аќидањои Њаракати Байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва љалб кардани ихтиёриёни ЉЊАТ мебошад. Ќайд кардан зарураст, ки ихтиёриён ва аъзоёни бахши ЉЊАТ дар ноњияи Рашт тавонистанд дар замонњои пурдањшати љангњои дохилї ва дар давраи соњибистиќлолию ба давраи нави тараќќиёт дохил шудани Љумњурии Тољикистон бо сарбаландї ва шарафмандї вазифањои ба зиммаашон гузошташударо иљро намудаанд. Имрўзњо мо дар арафаи ин љашнвораи бузург ќарор дорем ва тамоми сокинони кишвари мањбубамонро ба ин Љашни дўстдоштани башар табрик мекунем.

Дар саннаи 24 апрели соли 2018 дар маркази шањраки Fарм машѓулияти омўзишї оид ба дастгирии равонию иљтимоии шахсони аз минањо ва лавозимоти нотаркидаи љангї зарардида, баргузор шуд. Дар семинарии мазкур кормандони бахшњои ЉЊАТ дар минтаќа, кормандони њифзи ањолї ва љабрдидагон аз минањо ва лавозимоти нотаркидаи љангї ва оилањои њалокшудагон иштирок доштанд. Машѓулиятро бо сухани ифтитоњї корманди ММТММ оид ба кўмак ба љабрдидагон аз минањо ва дигар лавозимоти нотаркидаи љангї Алишо Шомањмадов њусни оѓоз бахшид. Сипас Райњон Муминова - мушовири БРСММ дар бахши кўмак ба љабрдидагони ММТММ  дар бораи натиљаи фаъолияти маркази миллии Тољикистон оид ба масъалањои минањо дар самти кумак ба љабрдидагон дар соли 2017 ва наќшаи чорабинињо барои соли 2018 ва доир ба дастгирии равонию иљтимоии шахсони аз минањо ва лавозимоти нотаркидаи љангї зарардида ва оилањои њалокшудагон ба иштирокчиён маълумоти умумї дод.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри Душанбе, 2 майи соли 2018

 

 

 

Back to top