ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Санаи 3-4 ноябри соли љорї дар дафтари кории бахши ЉЊАТ дар шањри Хуљанди вилояти Суѓд семинари омўзишии дурўза оид ба огоњонидани ањолї аз хатари минањо баргузор гардид. Дар ин чорабинї 16 нафарр ихтиёриёни барнома ва намояндаи Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх Миралибеков Бењруз  иштирок намуданд.

Рўзи аввал кори семинарро њамоњангсозони барнома аз КМ ЉЊАТ ва бахши вилоятї Давлатов У. ва Камолова Р. ифтитоњ намуда, ба иштирокчиён барори кор таманно намуданд. Миралибеков Б. ба сухан баромада арз намуд, ки кори семинари дурўза бобарор ва пурмањсул хоњад шуд.

Сипас, тибќи рўзнома ба иштирокчиён маълумот доир ба таърихи пайдоиши Њаракат, аломат, кисмњои таркибии Њаракат ва Принсипњои бунёдї  бояд маълумот пешнињод мешуд. Ин ќисмати барнома ба тариќи интерактивї гузаронида шуд. Яъне, ба иштирокчиён саволномањои  хаттии пешакї омодашуда дода шуд, то ки онњо  љавоб пешнињод намоянд. Дар њолате, ки иштирокчї ба савол нодуруст љавоб медињад, иштирокчии дигар онро пурра менамояд. Ин тарз пешнињод намудани мавзўъ имконият медињад, ки њамаи шунавандагон  фаъолона дар бањсу мунозира иштирок варзанд.

Доир ба фаъолияти Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх дар минтаќа Миралибеков Б. баромади мушаххас намуда ба саволи иштирокчиён посух дод. Вай махсус фаъолияти КБСС - ро дар самти кумак ба зарадидагони мина дар алоњидагї ќайд намуд.   

Оид ба маќсади барномаи «Огоњсозии ахолї аз хатари минањо», амалї гардонидани барнома дар шањру навоњї, њамкории ЉЊАТ бо МТММ \ БРСММ  ва дигар шарикон дар самти огоњкунӣ аз хатари  минаҳо ва муњимоти тарканда, дастовардхо ва мушкилотњо дар мањалл презентатсия пешнињод гардид.

Бояд ќайд намуд, ки дар  оѓоз ва баъди анљоми омўзиш  саволномањо доир ба фаъолияти барнома аз љониби иштирокчиён пур карда шуд, ки ин имкон медињад дониши андўхтаи иштирокчиёнро тўли ду рўз санљида шавад.

Оид ба рафтори бехавф дар минтаќањои хатарнок бошад, иштирокчиён дар сањни њавлї бозињои амалї гузарониданд, ки он то чи андоза аз худ намудани ин мавзўъ аз тарафи онњоро дар амал нишон дод.

Дар рафти семинар инчунин, барои иштирокчиён шароити иваз намудани таљриба ва фикру мубоњиса фароњам оварда шуд.  

Хамин тариќ, семинари дурўза кори худро ба анљом расонид.

 

Камолова Р., масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд                                                                     

Мувофиќи наќша-чорабинињои Љамъияти Њилоли Ањмари минтаќаи Кўлоб дар 10 факултети Донишгоњи Давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдаки байни донишљўён сўњбат-вохурї ва мини сессияњо гузаронида шуд.

Маќсад аз гузаронидани чунин чорабинињо ин тарѓибу ташвиќи Хуќуки байналмилалии башардўстї,дар љавонон бедор намудани њисси ватандўстї, инсондўстї, ѓамхорї намудан ба табаќањои ниёзманди ањолї ,кўмак намудан ба шахсоне, ки дар натиљаи њолатњои ЊФ ва ОТ љабр дидаанд, иштирок ва сањмгузорї дар корњои хайриявї ва эњсонкорї, љалби љавонон ба сафи ихтиёриёни ЉЊАТ мебошад.

Минбаъд бахши ЉЊАТи минтаќаи Кўлоб тасмим гирифтааст, ки чунин чорабинињоро дар дигар муасиссањои таълимї гузаронад.

Мањмадалиева М., танзимгари барномаи Рушд ва идоракунии ихтиёриён-и бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб

Тањти унвони «Бо њам бошем!» санаи 31.10.2017 дар театри ба номи Камоли Хуљандии шањри Хуљанд консерти хайриявии овозхони шинохтаи эстрадаи тољик Рустам Исоев пешкаши шањрвандон ва мењмонони маркази вилоят гардид.

Консерти мазкур бо ибтикори бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар вилояти Суѓд ва дастгирии Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд, шахсан Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї бахшида ба санањои таърихї – љашни Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 25 солгарди Иљлосияи 16 уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва љашнвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон    баргузор гардид.

Дар оѓоз Саидов Саидумрон - аъзои Раёсати бахши вилоятии ЉЊАТ тамошобинонро хайра маќдам намуда  ба ташкилкунандагон ва продюсери консерт  изњори миннатдорї  арз намуд. 

Боиси ќайд аст, ки дар консерт зиёда аз 80 нафар шахсони имконияташон мањдуд, яккаву танњо ва бепарастор иштирок варзиданд, ки онњо аз љониби  кормандони бахши вилоятии ЉЊАТ даъват шуда буданд. Ба онњо ихтиёриён барои дар толор љои худро гирифтан, баромадан кўмак  расониданд. Ѓайр аз ин, волонтерон дар назди бинои театр бо либоси ягона ва парчами Њилоли Ањмар тамошобинонро пешвоз гирифтанд, ки ин амал  имкон медињад барои тариботу ташвиќоти Ѓояњои башарї мусоидат намояд.

Дар рафти консерт барандагони он мунтазам доир ба фаъолияти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, хусусияти он, барномањои амалишаванда,  манбањои даромад ва ѓайра маълумот пешнињод намуданд, ки ин боиси иттилоъ гирифтани зиёда аз 600 нафар тамошобин гардид.  

Ќайд намудан љоиз аст, дар консерт мењмонон - сарояндагони машњур  Њасани Њайдар ва Анвар Ќосимов низ њунарнамої намуданд.

Маблаѓи ба даст омада аз намоиши консерт  барои дастгирии ашхоси ниёзманд, имконияташон мањдуд ва яккаву танњо равона мегардад.

Дар охир Рустам Исоев дар баромади худ ќайд намуд, ки вай омода аст чунин консертњои хайриявиро дар дигар шањру навоњии вилоят низ баргузор намояд. Аз номи бахши вилоятии ЉЊАТ ба овозхон  гулдастаи махсус пешкаш гардид.

    

Камолова Р. – масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд

Вчера, в зале Исполнительного Комитета государственной власти города Худжанда состоялась встреча сотрудников областного филиала Общества Красного Полумесяца Таджикистана с 22 председателями махаллинских комитетов города Худжанда.  

Одной из важной целью встречи было  укрепление взаимного сотрудничества организации с местным населением в развитии  гуманитарной деятельности.

Исполнительный секретарь Худжанского филиала ОКПТ Негматова М.А. коротко презентовала  Уставную деятельность организации.  В частности она рассказала о поддержке населения в  сборе денежных средств за 9 месяцев текущего года  для покупки инвалидных  колясок  для детей с ограниченными возможностями. Пользуясь случаем,  она выразила словaблагодарности от имени руководства областного филиала ОКПТ  Парвиза Джабборзода председателям махаллинских комитетов за всестороннюю и постоянную поддержку.

В свою очередь, координатор программы «Воссоединение семейных связей» организации Камолова Р.   проинформировала участников о деятельности и результатах программы за текущий срок.  Кроме того, она предложила  участникам платные обучающие  семинары по Оказанию Первой доврачебной помощи для местного населения без специального медицинского образования, так как каждый человек должен уметь оказать первую помощь при нестандартных  и чрезвычайных ситуациях.

 Камолова Р.  также  подчеркнула  необходимость обучения каждого жителя  города  принципам, правилам Первой помощи, и  рассказала о сущности и последовательности  оказании первой помощи.   Было подчеркнуто, что средства, полученные за счет проведенных курсов,  будут направлены на благотворительность.

В конце встречи председатель махалинского комитета «Раззок» Муртазаев Муродхон  поблагодарил сотрудников организации за полезную информацию и предложил привлечь население из числа  предпринимателей и активистов  для реализации данных  мероприятий.  

Камолова Р. – координатор программ СОФ ОКПТ     

Back to top