ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тибќи наќшаи кории барномаи  "Тайёрї ва вокуниш ба ҲолатиФавќуллода»- и  бахши вилоятии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон аз санаи 01.07.2019 сол семинарњои Расонидани Ёрии Аввал барои намояндагони љомеа гузаронида шуданд.

Омўзишњои мазкур  дар шањру навоњии Ашт -  љамоати Пунук, Исфара – Хољаи Аъло, Панљакент –љамоати Фароб ва Бобољон Ѓафуров – Овчї-Ќалъача баргузор гардиданд. Дар он намояндагони љамоат, раисони мањалла, ходимони дин, шўъбањои маориф, Кумитаи њолатњои фавќуллода, нозирони минтаќавї ва фаъолони љамоатњо иштирок варзиданд.

Маќсад аз баргузории семинари дурўза ин баланд бардоштани савияи дониш  дар самти расонидани ёрии аввали тодухтурї дар вазъиятњои фавќуллода ва сайќал додани малакањои иштирокчиён ба њисоб меравад.   

Пеш аз оѓози мавзўи асосї  доир ба таърихи пайдоиши Њаракати Байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, фаъолияти  Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон маълумоти муфассал пешнињод карда шуд.

Сипас,  иштирокчиён ќоидањои расонидани ёрии аввалро ќадам ба ќадам дида баромаданд. Ба онњо расонидани кўмак њангоми аз њуш рафтан,  хунравї,  шикасти устухон, сўхтани бадан, бењолшавї, газидани њашарот, ѓарќшавї, зарарёбї аз нерўи барќ фањмонида  машќњои   амалї гузаронида шуданд.

Инчунин, иштирокчиён тарзи дурусти  мањси номустаќими дил ва нафасдињии сунъиро њангоми ќатъ гардидани нафаскашї аз худ карда бо истифодабарї аз муляжи шахси калонсол ва кўдак машќ  намудаанд.  

Бояд ќайд намуд, ки давраи омўзишї зиёда аз 70 нафар намояндагони љомеаро аз љабњањои гуногун  фаро гирифт. Дар навбати худ онњо ин маълумотро дар байни ањолї, мактаббачагон ва дигар ќишри ањолї пањн менамоянд, то ки онњо тавонанд дар ваќти зарурї кўмаки худро барои зарардидагони офатњои табиї ва њолатњои фавќуллода расонанд.

Мавриди зикр аст, ки чорабинињо бо дастгирии  Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх (КБСС) баргузор гардида дар он Муродљон Солиев – намояндаи  ин ташкилот иштирок варзиданд. Солиев М. доир ба таљрибањои худ дар самти РЁА ибрози аќида намуда оид ба фаъолияти КБСС маълумоти муфассал пешнињод намуд.    

Дар охир барои иштирокчиён доир ба Расонидани кумаки аввали психологї (КАП) низ маълумот дода шуд. Дар рафти ин машѓулият онњо бо Принсипњои оперативии КАП шинос гардида  доир ба техникаи барќароркунї дар њолати стресси шадид дастур гирифтанд.

 Камолова Р. – танзимгари барнома дар бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд  

10 июли соли 2019 дар толори Анри Дюнани Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) љаласаи чамъбасти фаъолияти ҶҲАТ дар нимсолаи аввали соли 2019 бо иштироки аъзоён ва кормандони љамъият баргузор гардид.

Дар аввал љаласаи Конфрони марказии ЉЊАТ баргузор гардид, ки онро Президенти ЉЊАТ Ќурбонов Саид Сафарович њусни оѓоз бахшид. Дар љаласа мутобиќи рўзнома масъалањои зерин баррасї гардиданд:

    - Ҳисоботи Котиби генералї оид ба натиљаи фаъолияти ЉЊАТ дар нимсолаи аввали соли 2019;

    - Дар бораи андешидани тадбирњои зарурї оид ба иљрои талаботи Оинномаи ҶҲАТ;

    - Дар бораи њисобот оид ба иљрои наќшаи кори Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар нимсолаи аввали соли 2019;

   - Ҳисоботи Котибони иљроияи бахшњои вилоятї ва минтаќавии ҶҲАТ «Оид ба натиљањои фаъолият дар нимсолаи аввали соли 2019»;

  - Дар бораи Стратегияи ҶҲАТ оид ба сафарбаркунии захирањо барои солњои 2020-2024.

Вобаста ба масъалаи якум ва дуюм Котиби генералии ҶҲАТ Ќурбониён Бањодур баромади мухтасар намуд.

Баъди баррасї ва муњокимањо њисоботиКотибигенералїоидбанатиљаифаъолиятиЉЊАТдарнимсолаиаввалисоли 2019 тасдиќ гардид.

Ҳамчунин, Котибони иљроияи бахшњои ҶҲАТ дар вилояти Суѓд, ВМКБ, минтаќањои Кўлоб, Бохтар ва шањри Душанбе «Оидбанатиљањоифаъолиятдарнимсолаиаввалисоли 2019» баромад намуданд.

Сипас, Котибигенерали ҶҲАТ оид ба масъалаи андешидани тадбирњои зарурї оид ба иљрои талаботи Оинномаи ҶҲАТ баромад намуд.

Ҳамаи масъалањои дар рўзнома дарљёфта, аз љониби аъзоёни Конфронси марказии ҶҲАТ баррасї гардида, ќарорњои дахлдор оид ба тасдиќи онњо ќабул гардиданд.    Котиби генералии ЉЊАТ Ќурбониён Бањодур ба шуъбањои Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии ҶҲАТ ва бахшњои ҶҲАТ супориш дод, ки вобаста ба иљрои фаъолият дар ниисолаи дуюми соли 2019 чорањои зарурї андешанд.

Дар охир Президенти ҶҲАТ Ќурбонов Саид Сафарович, пешнињод намуд, ки Котиби генералии ҶҲАТ Ќурбониён Бањодурро барои пешнињод ба унвони аълочии соњаи тандурустї ва иљтимої ба Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии ҶТ пешкаш намоянд.

 

Ин таклиф аз љониби аъзоёни Конфронси марказии ҶҲАТдастгирї ёфт. 

 

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 10 июли соли 2019

 

 

 

1 июли соли 2019 дар Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ҶҲАТ) вохурии роњбарияти ҶҲАТ бо Сафири Ҷумњурии Халќии Хитой дар Точикистон баргузор гардид.

Дар аввал намояндагони ҶҲАТ оид ба фаъолияти ҶҲАТ ба мењмонон баромади мухтасар намуданд.

Сипас, Сафири ҶумњурииХалќииХитойдарТочикистон оид ба њамкорињои байни Ҷумњурии Тољикистон ва ҶумњурииХалќииХитой дар љодањои мухталиф маълумоти муфассал дод. Љаноби Сафир њамчунин ќайд намуд, ки дар гардиши тиљоратии Тољикистон  ҶумњурииХалќииХитойдар соли љорї љои савумро ишѓол менамояд.

Ќурбониён Бањодур, котиби генералии ҶҲАТ њамзамон оид ба муносибати хуби байни Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон ва Ҷамъияти Салиби Сурхи Хитой маълумот дода, Салиби Сурхи Хитойро шарикї стратегии ҶҲАТ номид.

Дар рафти вохурї Президенти ҶҲАТ Ќурбонов Саид Сафарович оид ба наќши арзандаи Салиби Сурхи Хитой дар фаъолияти ҶҲАТ изњори сипос намуд.

Дар интињои вохурї аз љониби Салиби Сурхи Хитой Сафири Ҷумњурии Халќии Хитой дар Тољикистон ва аз љониби ҶҲАТ Президенти ҶҲАТ санадро оид ба тањвили маблаѓи хайриявии Салиби Сурхи Хитой ба ҶҲАТ оид ба кўмак ба зарардидагони офатњои табии Тољикистон ба имзо расониданд.

 

 

Маркази иттилооти ЉҲАТ, шањри Душанбе, 1 июли соли 2019

Tajikistan Red Crescent youth representatives have participated in the 4th International Youth Meeting during Solferino2019. Three hundred young leaders from over 130 countries have joined the Youth camp in Solferino, where youth leaders actively participated in the debate and discussion sessions on Strategy 2020-2030, climate-change, migration, mental health and the role of youth in RCRC humanitarian activities. Solferino 2019 - Fiacollata (Torch) have gathered over 10 000 diverse RCRC volunteers and members that showed unity, dedication, the spirit and power of humanity.

Back to top