ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рўзњои 25-28 апрели соли 2018 дар осоишгоњи «Сароб», воќеъ дар ноњияи Варзоб тренинг оид ба иттилоот баргузор мегардад. Дар ин чорабинї зиёда аз 20 нафар кормандони Љамъиятњои Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) ва Дафтари Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) дар Љумњурии Тољикистон иштирок менамоянд.

Ин чорабинї бо дастгирии КБСС ташкил гардида, аз љониби тренерони варзида дар соњаи иттилоот Сафо Сафаров ва Алишер Пиримќулов роњандозї карда мешавад.

Саидумар Љононаев, корманди ЉЊАТ ќайд намуд, ки ў тўли фаъолияташ дар бисёр семинарњои омўзишї дар самтњои гуногун иштирок намудааст, вале усулњои баргузории ин чорабинї барояш бисёр писанд аст.

Дар ин радиф Илњомљон Юсупов, корманди бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Бохтар, иброз намуд, ки барои ў ки дар самти иртибот бо љомеа бисёр фаъолияти зич дорад, ањамияти беандоза дорад ва аз ин чорабинї донишњои нав аз худ намуда, малакаи худро васеъ менамояд.

Тренинг дар шакли интерактивӣ баргузор гашта, иштирокчиён оид ба њар як масъалаи баррасишаванда ба гурўњњои хурд таќсим шуда, фикру аќидањояшонро ба тренер пешнињод менамоянд.

 

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, Сароб, ноњияи Варзоб, 27.04.2018

Санаи 20 апрели соли 2017 дар толори Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) љаласаи љамъбасти 3 моњаи аввали соли 2018 баргузор гардид.

Дар љаласа кормандони Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии ЉЊАТ, бахшњои вилоятї, минтаќавї ва шањру ноњияњои тобеи марказ иштирок намуданд.

Љаласаро Котиби Генералии ЉЊАТ Бањодур Ќурбониён њусни оѓоз бахшид.

Сипас, Азимзода Назир, роњбари Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии ЉЊАТ дар бораи фаъолияти ЉЊАТ дар семоњаи аввали соли 2018 ба иштирокчиён баромади мухтасар намуд.

Баъди баромади роњбари Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии ЉЊАТ, Котиби генералии ЉЊАТ махсусан барои бењтар намудани иљроиши наќшањои буљљаи бахшњо, фаъолияти Дастгоњ ва шуъбањои он, њамчунин оид ба дигар фаъолияти оинномавї диќќати махсус дода, ба кормандон ва намояндагони бахшњо дастур дод, ки љињати фаъолияти самарабахш њамаљониба кўшиш намоянд.

Дар интињои љаласа барои фаъолияти пурмўњтаво ба якќатор намояндагони бахшњои ЉЊАТ дар шањру ноњияњо ифтихорномањои ЉЊАТ аз љониби роњбарияти ЉЊАТ супорида шуд.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 20 апрели соли 2018

12 апрели соли љорї   дар муассисаи тањсилоти умумии № 21шањри Хуљанд  рўзи «Мудофиаи шањрвандии намунавии ягона» гузаронида шуд, ки дар он  гурўњи вокуниш ба Њолатњои Фавќулодаи бахши вилоятии Љамъияти Њилоли Ахмари Тољикистон  фаъолона иштирок намуд.

Пеш аз оѓози чорабинии симулятсионї  њамоњангсози барномаи «Дастрасии Бехатарї њангоми расонидани кўмаки башардўстона дар ЊФ» ба аъзоёни тим оид ба ќоидањои бехатарї ва риояи принсипњо гуфта гузашт.  Барои ихтиёриёни муасиссаи таълимї бошад, доир ба РЁА  машварат гузаронида шуд.

            Тибќи барномаи омўзишї дар миќёси шањр заминљунбии сахт рух дод ва ба љои ходиса якумин шуда, аъзоёни гурўњи вокуниш ба ЊФ – и ЉЊАТ хозир шуда хаймаи худро шинонданд.

Аъзоён ба љабрдидагони офати табиї њангоми  шикасти устухони пой, хунравї  аз сар ва сўхтани даст  Ёрии аввали тодухтурї расонида  онњоро ба хайма  бурданд.  Инчунин, барои интиќол додани љабрдидагон  ба наќлиёти  Ёрии таъљилї ба духтурон кўмак ва мусоидат намуданд.

Дар љамъбасти чорабинї муовини раиси шањр ва сарвари муассисаи таълимї ба   фаъолияти кормандон ва ихтиёриёни Њилоли Ањмар  бањои баланд дода,  ќайд намуданд, ки ЉЊАТ  ќодир аст, хангоми зарурият дар чорабинињои вобаста ба ЊФ фаъолона иштирок намоянд ва сањми назарраси худро дар паст кардани хавфи хатар ва чорабинињои эътиної гузорад.

Дар охир ба гурўњи эътино ба ОТ ва ЊФ мукофототи хотиравї  таќдим карда шуд.

Камолова Р., Масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд  

6 апрели соли 2018 вохурии байни Котиби генералии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ва Котиби генералии Љамъияти Њилоли Ањмари Давлати Ќувейт дар шањри Эл-Ќувейти Давлати Ќувейт баргузор гардид.

Дар вохурї сарварони ду љамъияти башардўст оид ба таќвият бахшидани њамкорињои тарафайн дар соњаи фаъолияти башардўстї, хайриявию эњсонкорї ва кўмаки Љамъияти Њилоли Ањмари Давлати Ќувейт ба ниёзмандони Љумњурии Тољикистон баррасї намуданд.

Дар љараёни вохурї њамчунин, Бањодур Ќурбониён, Котиби генералии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ба Котиби генералии Љамъияти Њилоли Ањмари Давлати Ќувейт якчанд лоињањоро оид ба солимии љомеа, кўмаки хайриявї ба табаќањои ниёзмандтарини ањолии Љумњурии Тољикистон, об ва бењдоштї тавассути гузаронидани нуќтањои оби нўшокї дар якчанд минтаќањое, ки аз оби нўшокї танќисї мекашанд, рушди фаъолияти љавонон ва ѓайрањо пешнињод намуд. Ин лоињањо аз љониби Котиби генералии Љамъияти Њилоли Ањмари Давлати Ќувейт барои баррасии минбаъда ба шуъбањои дахлдори он пазируфта шуданд.

Дар итмоми вохурї байни Љамъияти Њилоли Ањмари Давлати Ќувейт ва Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон Ёддошти тафоњум ба имзо расид.

Маркази иттилооти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, шањри Душанбе, 7 апрели соли 2018  

Back to top