ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30 майи соли 2018 дар Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) мизи мудаввар бо намояндагони васоити ахбори омма (ВАО) дар мавзуи «Барќарорсозии робитањои оилавї» баргузор гардид.

Дар чорабинї намояндагони рўзномаву маљаллањо, радиову сомонањои миллии Љумњурии Точикистон ва кормандони ЉЊАТ иштирок намуданд.

Чорабиниро роњбари Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии ЉЊАТ Назир Азимзода њусни ифтитоњ бахшида, аз љумла чунин ќайд намуд, ки «Ќобили зикр аст, ки солњои охир дар шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон бар асари зиёд шудани шумораи муњољирони мењнатї масъалаи кандашавии робитањои оилавї афзуда, дар натиља боиси ќазияњои зиёд гардидааст. Вобаста ба ин ќазияи мазкур Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон низ бетараф нест. ЉЊАТ њамеша оид ба њалли ин гуна масоилњои мубрами рўз, тавассути барномањои худ ба ниёзмандон пайваста дасти кўмаки худро пешкаш менамояд».  

Дар чорабинї њамчунин намояндагони Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх, ки сарпарасти  барномаи «Барќарорсозии робитањои оилавї» мебошад, иштирок ва баромад намуданд.

Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстии ЉЊАТ оид ба Њаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ЉЊАТ ба њозирин баромади мухтасар намуда, ба суолњои намондагони ВАО посух дод.

Баъди баромадњои муњассилини ЉЊАТ баррасии суолу љавобњои намояндагони ВАО оѓоз гардид, ки муњассилини соња ба њамаи суолу љавобњои иштирокчиён љавобњои мушаххас доданд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 30 майи соли 2018

 

       

25 майи соли 2018 дар маркази Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон шањри Хоруг бахшида ба Мохвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) иќдоми  љамъоварии маблаѓ баргузор гардид. Иќдом бо кўмаки волонтерони ЉЊАТ  дар шањри Хоруг  баргузор гардида, дар он зиёда аз 50 ихтиерї  дар муддати  3 соат  бо роњбарии кормандони ташкилотхои вилоятї ва шањрї  ба гуруњњо људо шуда, дар њамаи мањалањои шањр сафарбар шуданд. Дар натиља 6652 сомонїљамъоварї шуд, ки ин маблаѓро барои моњи шарифи Рамазон  бањри дастгирї намудани кўдакони иллатноке, ки  дар  љамъияти «НУР» номнавис  шудаанд,  дар наќша дорад.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ дар ВМКБ, ш. Хоруѓ, 28 майи соли 2018

Дар минтаќањои наздисарњадии Љумњурињои Тољикистон ва Ўзбекистон минањои зидди пиёдагард  мављуд буда,  хатари онњо њоло њам масъалаи рўзмарра ба  њисоб меравад. Чунки одамон, ба хусус кўдакон,  њангоми зироаткорї, чорводорї, њезумчинї, алафдаравї ва дигар машѓулиятњои сањрої дар минтаќањои зањролуд  метавонанд њалок ва ё маъюб гарданд. Сабаб дар он аст, ки бисёрии онњо аломатњои вуљуд доштани хатарро намедонанд.

Бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар вилояти Суѓд  бо маќсади пањн намудани маълумот доир ба хатари минањо ва  коњиш додани хавфи хатар фаъолияти барномаи «Огоњонидани ањолї аз хатари минањо»-ро ба роњ мондааст. Барномаи мазкурро волонтерон  бо дастгирии Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх дар шањру навоњии Исфара, Конибодом, Ашт, Панљакент, Айнї, Шањристон ва Бобољон Ѓафуров пеш мебаранд.   

Тибќи наќша – чорабинињои бахши вилоятии ЉЊАТ бахшида ба Моњвораи Њилоли Ањмар дар давоми моњи май  байни хонандагони мактабњои тањсилоти умумии шањру навоњии маќсаднок озмуни расми бењтарин гузаронида шуд.  

Љоиз ба ќайд аст, ки дар озмун мактаббачагон фаъолона иштирок варзида фикру мулоњизаи худро доир ба хатари минањоро ба воситаи расмњои худ инъикос намуданд.

Дар љамъбасти озмун барои њар як шањру навоњї 8 љои ифтихорї муайян гардид. Яъне, 1 љои аввал, 2 љои дуввум, 3 љои севвум ва 2 љой барои иштироки фаъолона. Хамаи љоизадорон бо тўњфањои хотиравї ќадрдонї шуданд.

Бояд ќайд намуд, ки баргузории озмун имконият фароњам овард, ки хонандагон дониши худро доир ба хатари минањо, аломатњои хатар ва рафтори бехатар дар минтаќањои хавфнок такмил дињанд.

Камолова Р. – масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд

Санаи 23 май соли 2018 аз тарафи волонтёрони Бахши Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд бахшида ба "Рузи ҷавононӣ Тоҷикистон" ба меҳмонон ва шаҳрвандон оби нушокии ташнашикан дар арафаи рафти моҳи шарифи Рамазон тақсим карда шуд.

Инчунин варақаҳои иттилооти доир ба тарзи ҳаёти солим, пахн нашудани бемориҳои сирояти, оиди дуруст расонидани кумаки аввалияи то духтурӣ зиёда аз 5000 ададварақаҳоро волонтерон, бо дастгирии Мақомоти иҷроияи хокимияти давлатии вилояти Суғд ройгон тақсим намудаанд.

 

 

Back to top