ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Информационно-обучающие центры для трудовых мигрантов Общества Красного Полумесяца Таджикистана, находящиеся в городах Душанбе и Курган-Тюбе при поддержке Фонда «СПИД инфосвязь», в рамках Российской Программы «Оказания содействия странам Восточной Европы и Центральной Азии по борьбе с инфекционными заболеваниями» с 29 ноября по 1 декабря 2017 года провели порядка 8 акций в университетах и рынках городов Душанбе и Курган-Тюбе, посвященных Всемирному Дню борьбы с ВИЧ-инфекцией. В этом году, акции по тестированию и информированию общего населения по теме профилактики и лечения ВИЧ-инфекции проводились под лозунгом «Право на здоровье». Данные мероприятия проводились сотрудниками и волонтерами информационных центров для трудовых мигрантов в Институте языков, Финансово-экономическом институте, в Медицинском колледже и столичных рынках «Мехргон» и «Корвон» города Душанбе, а также Медицинском и Профессионально-техническом колледжах и на центральном рынке города Курган-Тюбе. Всего же в акциях было задействовано порядка 8 сотрудников и 40 волонтеров из числа самих трудовых мигрантов. В рамках проведенных мероприятий было роздано свыше 2000 экземпляров листовок по профилактике ВИЧ, ИППП и гепатита В и С и охвачено путем тестирования и информирования более 2000 общего населения (порядка 1050 человек в городе Душанбе порядка 1012 в городе Курган-Тюбе).  

       

 

 

 

 

Бахши Љаъмияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар  минтаќаи  Ќургонтеппа  бахшида  ба  Рўзи умумиљањонии мубориза бар  зидди ВИЧ/СПИД, ки рўзи 1 декабр дар тамоми ќаламрави мамолики  љањон  љашн гирифта  мешавад, рўзи  2 декабри  соли  љорї дар литсейи касби  техникии шањри  Ќурѓонтеппа бо  донишљуёну толибилмон  вохўри  ва  сўњбатњои фањмондадињи  оид  ба  пешгирии  вабои  аср «ВИЧ - СПИД» гузаронида шуд.

Чорабинии мазкур бо ташаббуси кормандони барномаи Муњољирати мењнати дар бахши ЉЊАТ-и митаќаи Ќурѓонтеппа гузаронида шуд. Дар  рафти  вохўри  бо донишљўён шоми  саволу љавоб (викторина) гузаронида  шуд, ки ѓолибон аз  тарафи бахши ЉЊАТ бо туфањои  хотиравї сарфароз гардонида  шуданд.

Илхом Юсупов, масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар минтакаи Курѓонтеппа

Њамасола дар саросари љањон  1 декабр њамчун Рўзи умумиљањонии мубориза бар  зидди ВИЧ/СПИД  ќайд карда мешавад. Кормандон ва ихтиёриёни бахши вилоятии ЉЊАТ низ тасмим гирифтанд, ки дар ин рўз якчанд вохўриву чорабинињо баргузор намуда, бо ин васила эътирози худро бар зидди ин падидаи номатлуб баён намоянд. Чорабинињои мазкур бо ибтикори якчанд бахшњои шањриву навоњї,  аз љумла шањрњои Хуљанд, Бўстон, Гулистон ва ноњияи Б.Ѓафуров гузаронида шуданд.

Яке аз чунин аксияњо дар коллељи техникии шањри Хуљанд, воќеъ дар минтаќаи озоди иќтисодї «Суѓд»,  бо иштироки васеи устодон ва донишљўён  баргузор гардид. Дар чорабинї инчунин, Шукурова А. – духтури дараљаи олї њамчун коршинос њузур доштанд. Чунки чорабинї тариќи саволу љавоб гузаронида шуд.

Сараввал, чун њамешагї, ба иштирокчиён дар бораи таърихи пайдоиши Њаракати Байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар маълумот пешнињод карда шуд.  Сипас, њозирин ба муколамаи мавзўи асосї, яъне ВИЧ/СПИД гузаштанд. Хоњишмандон аз њисоби  њам донишљўён ва њам устодон   ба сањна баромада ба саволњои пешакї омодашуда љавоби худро пешкаш карданд. Саволњо  доир ба роњњои пешгирї, роњњои сироятёбї, таърихи пайдоиши рамзи мубориза бар зидди СПИД – лентаи сурх, шарњ додани худи ибораи СПИД ва ВИЧ – ро дар бар мегирифтанд.

Бояд тазаккур дод, ки ишитирокчиёни викторина фаъолона ва бо як шавќи махсус ба саволњои худ љавоб доданд. Баъди њар як љавоб коршинос дуруст ва ё нодуруст будани љавобро тањлил намуда маълумотњои иловагиро вобаста ба мавзўъ пешнињод намуд.

Ба ѓолибони викторина  аз љониби кормандони бахши вилоятї  тўњфањои хотиравї супорида шуданд.    

Дар охир аз номи роњбарияти коллељи техникї барои баргузории чунин чорабинии муфиди итилоотї ба роњбарияти бахши вилоятии ЉЊАТ арзи сипос расонида шуд. Чи хеле, ки дар баромади худ устоди коллељ ќайд намуд, дар муассисаи таълимї донишљўён аз навоњии дурдасти вилоят тањсил менамоянд ва аксарият дар бораи ВИЧ/СПИД маълумоти пурра надоранд. Имрўза чорабинї имконият фароњам овард, ки онњо вобаста ба ин бемории тамоми љомеаи љањонро ба ташвишоварда, барои худ иттилооти муфид гиранд.

Сипас, кулли иштирокчиён ба майдони муассисаи таълимї баромада зиёда аз 30 адад нињолњои арчањоро ба замин шинониданд. Дар маъракаи нињолшинонї инчунин, устодон низ иштирок варзиданд.

Бояд ќайд намуд, ки нињолњо аз љониби роњбарияти бахши вилоятии ЉЊАТ дастрас карда шуданд.

Камолова Р.  масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд

Бо маќсади пањн намудани ахборот ва љињати тарѓиботи бештари ањолї оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти Њилоли Ањмари Тољикистон њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї» тасмим гирифт, ки рўзњои 27-30 ноябри соли 2017 дар якќатор шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб ва Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон вохурињоро дар байни ањолї, махсусан дар байни волонтёрон ва аъзоёни ташкилотњои ибтидоии ЉЊАТ баргузор намояд. Бо ин маќсад, санаи 27 ноябр чунин вохуриро бо 30 нафар волонтёрони ЉЊАТ дар шањри Кўлоб, рўзи 28 ноябр бо 40 волонтёрон ва аъзоёни нави ЉЊАТ дар ноњияи Ховалинг ва рўзи 29 ноябр бо 50 нафар мактаббачагони мактаби тањсилоти умумии ноњияи Мир Саид Алии Њамадонї барпо намуд.

Хамзамон, рўзи 29 ноябр дар шањри Ќурѓонтеппа бо волонтёрони нави ЉЊАТ ва толибилмони маркази омўзишии ЉЊАТ барои муњољирони мењнатї дар шањри Ќурѓонтеппа вохурии судманд ташкил карда шуда, рўзи 30 ноябр бошад, чунин вохурињо бо зиёда аз 60 нафар намояндагони касбу кори гуногуни ноњияи Носири Хусрав ва 40 нафар намояндагони соњаи тиб ва массисањои њукуматии ноњияи Ќумсангир ташкил карда шуд.  

Дар оѓози њар як вохурї вобаста ба донишу малакаи иштирокчиён аз љониби њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї» баромади махсуси соддашуда оид ба мавзуъњои интихобгардида бо пахши филми мустанад барпо гардид. Сипас иштирокчиён ба гурўњњо таќсим карда шуда, ба онњо саволу вазифањо дода шуд. Дар як фурсати кўтоњ иштирокчиён ба корњои гурўњи љалб карда шуда, оид ба бисёр масъалањои рўзмарра бањсњои љолиб доир гардиданд. Дар љамъбасти чорабинињо фикру мулоњизањо ва пешнињодоту дархостњои волонтёрон аз љониби њамоњангсоз номнавис карда шуданд, ки љињати иљроиши онњо чорањои зарурї андешида хоњанд шуд.

Бояд ќайд намуд, ки барпои чунин чорабинињо боиси васеъ гардидани донишу малакаи волонтёрон ва аъзоёни ЉЊАТ гардида, ба њавасмандии љавонон ва зиёд гаштани сафи онњо мусоидат хоњад кард.

Дар фарљоми чорабинињо иштирокчиён бисёр ќаноатмандї нишон дода, дархост намуданд, ки чунин вохурињо барои онњо бештар ташкил карда шаванд то ки онњо тавонанд дар бораи фаъолиятњои ЉЊАТ ва њамкорнаш бештар маълумот пайдо намоянд.

 

 

 

 

 

 

 

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Ќурѓонтеппа, 30.11.2017

Back to top