ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тибќи моддаи 15 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон» њар сол моњи май дар саросари Ҷумњурии Тољмкистон Моњвораи  Њилоли Ањмар баргузор мегардад. Њадаф аз баргузории Моњвора ин пањн намудани маълумот оид ба Њаракати Байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва љалби таваљљўњ ба фаъолияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон мебошад.

Дар доираи чорабинињои банаќшагирифтаи Моњвора санаи 23 апрели соли 2019 дар вилояти Суѓд мизи мудаввар ва конфоронси илмї баргузор гардид.  Чорабинињои мазкур  дар Донишгоњи Давлатии Њуќуќ, Бизнес ва Сиёсати Тољикистон дар шањри Хуљанд гузаронида шуда дар он олимон, устодон, донишљўёни курсњои сеюми факултаи њукуќшиносї ва рўзноманигорони телевизионњои мањаллї иштирок варзиданд.

Бояд зикр намуд, ки мизи мудаввар ва конфронси илмї бо ибтикори устодони кафедраи њуќуќи соњибкорї ва байналмиллалии донишгоњ гузаронида шуда дар он донишљўён дар мавзўи «Наќши Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх дар замони муосир» маърўзањои худро пешнињод намуданд.

Боиси ќайд аст, ки дар чорабинињо Лиана Ќурбонова – намояндаи Кумитаи Байналмиллаии Салиби Сурх (КБСС) дар Осиёи Марказї ва Исмоилљон Ёќубљонов – намояндаи КБСС дар вилояти Суѓд иштирок ва баромад намуданд.  Махсусан Ќурбонова Л.  зимни маърўзаи худ ќайд намуд, ки донишљўёни тољик соли гузашта дар озмунњои гуногун, ки ба мавзўи Њуќуќи Байналмиллаии Инсондўстї бахшида шудааст, иштирок наварзиданд. Вай даъват ба миён овард, ки дар оянда донишљўён дар озмунњои сатњи байналмиллалї иштирок варзанд. Чунки, маърўзањо ва иштироки фаъолонаи онњо дар чорабинињои имрўза нишон дод, ки донишљўён дорои дониши баланди њуќуќї мебошанд. Аз тарафи кормандони КБСС ва ЉЊАТ онњо метавонанд зимни омўзиш ва омодагї маслињатњои муфид ба даст оранд.

Инчунин, бањри иштирокчиён доир ба фаъолияти ЉЊАТ ва барномањои амаликунандаи он  маълумот ва маводи иттилоотї  пешкаш гардид.

Дар охир аз номи роњбарияти донишгоњ барои иштирок ва супоридани якчанд намуд адабиёт барои китобхонаи Донишгоњи Давлатии Њуќуќ, Бизнес ва Сиёсати Тољикистон дар шањри Хуљанд   ба кормандони КБСС ва ЉЊАТ миннатдорї баён карда шуд. 

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, 24 апрели соли 2019

Љумњурии Тољискистон ба кишвари кўњсор мансуб буда, хатари омадани сел ва рух додани дигар офатњои табиї сабабњои ба вуљуд омадани њолатњои фавќуллода мегарадад.

Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон њамчун ташкилоти башардўст  самти асосии худро барои коњиши хавфи офатњои табиї равона кардааст.

Санаи 10.04.2019 сол дар љамоати Пунуки ноњияи Ашт борони сел борида дар натиљаи љамъшавии шаѓали зиёд роњи байни дења мањкам гардид. Волонтерони Њилоли Ањмари љамоати мазкур бо сарварии Ќунишева Њаво иќдом гирифтаанд, ки бо баробари дигар маќомотњо  барои тоза намудани роњи пиёдагард сањми худро гузоранд.

Чї хеле, ки Ќунишева Х. ќайд кард: «Волонтерони мањаллї бисёр фаъол мебошанд. Дар муддати кўтоњ онњо барои тоза намудани  роњи пиёдагард аз сангрезаву шаѓал кўмаки худро расониданд. Мардум акнун метавонанд бемалол ба манзили худ рафта расанд. Мо њамеша омода њастем, ки ба ањолї дасти мадад дароз намоем».   

Бояд ќайд намуд, ки соли гузашта барои волонтерон ва намояндагони љомеаи љамоати мазкур семинари дурўза дар мавзўи «Расонидани Ёрии аввал» гузаронида шуд, ки ин яке аз чорабинињои муњим дар баланд бардоштани тайёрї ба офатњои табиї ва њолатњои фавќуллода ба шумор меравад.

  

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, 12 апрели соли 2019 

10 апреля была организована образовательная сессия для волонтеров филиала  ОКПТ в Согдийской области на тему «Оказание первой помощи». В начале сессии тренер рассказала коротко о целях и задачах ОКПТ и также про историю возникновения Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

В ходе тематической сессии волонтерам объяснили правила проведения определённых действий при оказании первой помощи.

На практической части показали, как правильно определить в сознании ли пострадавший,  как определить наличие дыхания, и при отсутствии дыхания как правильно делать сердечно-легочную реанимацию в зависимости от возраста пострадавшего. 
В ходе семинара, волонтеры очень внимательно слушали и задавали вопросы, а также приняли участие в практических занятиях, что указывает на устойчивое понятие гуманизма и не безразличия подрастающего поколения.

Дилрабо Шукурова, Координатор проекта «Инициативы по развитию молодежи» СОФ ОКПТ, 11.04.2019 г.

Рўзи сешанбе, 9 апрели соли 2019 Котиби генералии Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон Бањодур Ќурбониён дар шањри Ќувайти давлати Ќувайт бо роњбарияти Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Давлати Ќувайт вохурї намуд.

Зимни вохурї масъалаи густариши њамкорињои байни ин ду љамъияти миллии башардўст баррасї гардид.

Бањодур Ќурбониён Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари давлати Ќувайтро њамчун љамъияти хайрхоњ бањри расонидани кӯмакњои башардӯстона ба кишварҳои ниёзмандтарин њисобид. Корҳои хайрияии кишвари Кувайт, ки далели баландтаринаш Роҳбари он Амир,  њамчун сарвари Созмони Милали Муттаҳид дар соҳаи башардўстї муаррифї гардидааст.

Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон талошҳои ҷолиби Ҳилоли Ањмари давлати Кувайтро њамаљониба дастгирӣ менамояд.

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, шањри Душанбе, 10 апрели соли 2019

Back to top