ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рўзњои 03-05 октябри соли 2017 дар шањри Хоруѓи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (ВМКБ) омўзиш барои кормандон ва волонтёрони Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) оид ба кўмаки аввалини равонї њангоми њолатњои фавќулодда  баргузор гардид.

Омўзишро Тољигул Мањмадалиева, котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар ВМКБ, намояндагони Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии ЉЊАТ Имомов Пайрав, Нодир Аминзода ва намояндаи Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх Солиев Мурод њусни оѓоз бахшиданд.

Сипас, тренерони даъватшуда аз шањри Душанбе ба иштирокчиён оид ба мавзуъњои гуногуни чорабинї омўзишро оѓоз намуданд.

Маќсад аз баргузории чорабинии мазкур, ин баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва волонтёрони бахши ЉЊАТ дар ВМКБ оид ба расонидани кўмаки аввалини равонї њангоми њолатњои фавќулодда буд. 

Шоира Соњибназарова яке аз иштирокчиёни фаъоли чорабинї ќайд намуд, ки ў бори аввал аст, ки дар чунин омўзиши муњим иштирок менамояд ва ин чорабинї бисёр љолиб ва ба таври интерактивї гузаронида шуд ва ў аз ташкилкунандагон ва тренерони чорабинии мазкур миннатдории бепоёни худро иброз медорад ва њамаи донишу малакаи ба дастовардаи худро зимни иштирок дар омўзиш барои ниёзмандон хоњад истифода намуд.

Нодир Аминзода ва Ќосим Бозичаев, ВМКБ, 05.10.2017

Санаи 29 сентябри соли 2017 дар шањри Кўлоби вилояти Хатлонд мизи мудаввар бо намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар 10 шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон ва котибони иљроияи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар ин минтаќа оид ба рушд ва таќвият бахшидани њамкорињои тарафайн» баргузор гардид.

Чорабиниро котиби генералии ЉЊАТ Ќурбониён Бањодур њусни оѓоз бахшида, ќайд намуд ки роњбарияти Љамъият љињати рушду ривољи њамкорињои байни ЉЊАТ ва  маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар њамаи шањру ноњияњои љумњурї њамаљониба саъю кўшиш ба харљ медињад. Дар чорабинї њамчунин намояндаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар шањри Кўлоб ва намояндагони дафтари Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх дар Љумњурии Тољикистон иштирок ва баромад намуданд. 

Мизи мудаввар дар сатњи баланд барпо шуда, дар он зиёда аз 27 нафар намоядагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар 10 шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон ва котибони иљроияи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар ин шањру ноњияњо иштирок намуданд. Дар чорабинї Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстии ЉЊАТ, Мењрубон Мањмадалиева, орманди бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб ва намояндагони КБСС оид ба мавзуъхои соњавї баромад намуданд.

Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва ЊББ-и ЉЊАТ, ш. Душанбе, 30.09.2017

Санаи 14 ва 18 сентябри соли 2017 дар маркази иттилоотии  Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) барои муњољирони мењнатї силсилаомўзишњои муќадимавї оид ба пайдоиши Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ЉЊАТ баргузор гардид. Ин омўзишњо аз љониби Аминзода Н., масъули иттилоот ва  њуќуќи байналмиллалии башардўстии ЉЊАТ, бо маќсади шиносоии донишљўёни донишгоњњои гуногуни кишвар ва дигар шунавандагони марказ ташкил карда шуд.

Дар рафти омўзиш маълум гардид, ки ќисми зиёди шунавандагон оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ЉЊАТ маълумоти кам доранд. Омўзишњо ба таври интерактивї гузашта, иштирокчиён ба таври саволу љавоб дониши худро оид ба мавзуъ баланд бардошта, њамчунин доир ба аломатњо ва номњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар мустањкам намуданд.

Бояд ќайд намуд, аз љониби барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўсти»-и ЉЊАТ дар соли љорї ба наќша гирифта шудааст, ки чунин омўзишњоро барои њар як гурўњњои нави Маркази иттилоотии  Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) барои муњољирони мењнатї ташкил намуда, ба ин васила тарѓиботро дар ин самт дар сатњи зарурї ба роњ монад.

Њамчунин, дар Дастгоњи иљрояи Кумитаи Марказии ЉЊАТ гурўњи тренерони иборат аз 4 нафар ташкил шудааст, ки љињати баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва волонтёрони ЉЊАТ оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, ќисматњои он, аломату номњо, дастгарии бехатар, хатари минањо, ќонунњои марбут ба фаъолияти ЉЊАТ ва дигар самтњо дар њар як моњ як маротиба омўзишњои зарурї мегузаронанд. Дар ин гурўњи тренерон  њамоњангсозони барномањое, ки аз љониби Кумитаи байналмилллии Салиби Сурх дастгирї меёбанд, шомиланд.

  

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 18/09/2017

Санаи 15 сентябри соли 2017 дар толори Анри Дюнани Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) семинари омўзишї оид ба фондрайзинг барои кормандон ва волонтёрони ЉЊАТ баргузор гардид.

Ин чорабинї дар доираи лоињаи фоидаовари «Сохтмони анбор», ки аз љониби Љамъияти Салиби Сурхи Хитой дастгирї ёфтааст, ташкил карда шуда, аз љониби муњассилини шуъбаи «Рушд ва њамкорињои байналмилалї»-и ЉЊАТ амалї гардид. Маќсад аз баргузории чорабинї ин шиносої ва баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва волонтёрон оид ба фондрайзинг ва таљрибаи ЉЊАТ дар ин самт буд.

Семинарро Дилором Мирова, муовини Котиби Генералии ЉЊАТ њусни оѓоз бахшида, оид ба муњимияти чорабинии мазкур ба иштирокчиён ибрози аќида намуд.

Баъд аз шиносої бо иштирокчиён аз љониби Аминзода Нодир, масъули иттилоот ва  њуќуќи байналмиллалии башардўстии ЉЊАТ баромади мухтасар оид ба фондрайзинг, намудњои он ва зарурияти љорї намудани он дар фаъолияти ЉЊАТ доир гардид.   

Сипас, Сиддиќшоев Набиљон оид ба натиљаи сафарњояш ба якќатор кишварњои Аврупо ва махсусан таљрибаи пешќадами Британияи Кабир дар ин самт баромад намуд.

Баъди баромадњо байни иштирокчиён ва муњассилини семинар саволу љавоб ва бањсњои љолиб баргузор гардид, ки он аз натиљаи њавасмандии кормандон ва волонтёрони Љамъият доир ба фондрайзинг огањї медод.

 

 

 

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 15/09/2017

Back to top