ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Бахши Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон дар вилояти Суѓд дар якљоягї бо бахшњои шањриву навоњї дар соли 2017 тасмим гирифт, ки дар самти зиёд намудани сафи аъзоён ва ихтиёриён корњои тарѓиботию ташвиќотиро боз њам љоннок

 намояд.

Бо ин маќсад, тибќи наќшаи корї  кормандон њамарўза бо намояндагони ташкилотњои давлативу ѓайридавлатї, донишљўёну мактаббачагон ва ањолии љамоату шањракњои миќёси вилоятва кумитањои мањаллї вохўриву машваратњо  баргузор намоядЉоизи ќайд аст, ки таваљљўњи мардуми вилоят дар тайи солхои охир ба фаъолият, бурду бохти бахши вилоятїмахсус ба баргузории чорабинињо доир ба таърихи пайдоиши Њаракати Байналмиллалии

  Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва аксияњои муштараки хайриявї афзуда истодааст

Дар ин раванд санаи 27.11.2017 дар бахши вилоятии ЉЊАТвохўрии кормандон ва ихтиёриён бо Дадобоев Эњсоннамояндаи Хадамоти оташфишонии шањри Хуљанд, ихтиёрии фаъоли бахш баргузор гардид. Дадобоев Эдоир ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бехатарї аз сўхтор» ва  вазифањои њадамот муфассал маълумот пешнињод намуд. Инчунин, доир ба олотњои сўхторхомўшкунак, ки дар њар муассисаву ташкилот бояд љой дошта бошад гуфтагузашта, ќоидањои истифодабарии онњо, аз љумла, чангак, намад, оташхомўшкунак (огнетушитель) ва ѓайраро нишон дод. Махсус, оид ба истифодабарии оташхомўшкунак ва намудњои он маълумоти пурра пешнињод намуд.

Баъдан дар байни иштирокчиён доир ба тартиб додани наќшаи эвакуатсионї ва сафарбаркунии ањолї њангоми сўхтор, баромадгоњњои иловагї, таљњизонидани  тахтањои бехатарии сўхторхомўшкунї  ва амали дурусти ањолї њангоми рух додани сўхтор  бањсу мунозира ба миён омад. Дадобоев Э. ба њамаи саволи иштирокчиён љавобњои мушаххас дод.

Дар охири вохўрї сарвари бахши вилоятї Љабборзода П.А. ба ихтиёрии ЉЊАТ – Дадобоев Эњсон барои баргузории чунин вохўрии муфид арзи сипос намуда  ќайд намуд, ки дар оянда њамкориро бо Хадамоти оташфишонии шањри Хуљанд  идома хоњанд дод.

Камолова Р. – корманди масъули бахши вилоятии ЉЊАТ

Чамъмияти Хилоли Ахмари Точикистон дар  самти  хамкорихои  судманд бо макомоти  ичроияи  хокимияти давлатии  вилояти  Хатлон, хукумати шахру  нохияхо дар хар як чашну маросимхо  ба  табакахои  ниёзманди  ахоли,  оилахои  камбизоат  ва кудакони маъюб аз захирахои  дохилии худ  кумаки хайрияви  расонид мешавад. 

Хамзамон бахши ЧХАТ дар минтакаи Кургонтеппа  бахшида  ба  иди  «Парчам»  дар  санаи  22 ноябр  кудакони имконияти  махдуддошта  яъне мактаб – интернати   кару гунгони   нохияи  Вахш кумаки хайрияави  аз  кабили  маводи  хурока  расонида шуд, ки намояндагони  макомоти  ичроияи хокимияти  давлати вилояти Хатлон, Хукумати нохияи Вахш, падару модарон бевосита иштирок намуданд. Сипас иштироккунандагон барои дастгирии Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон дар минтакаи Кургонтеппа изхори минатдории худро баён намуданд.

 

 Илхом Юсупов, масъули иттилооти бахши ЧХАТ дар минтакаи Кургонтеппа

 

 

 

 

Бо маќсади пурзур намудани фаъолияти башардўстона ва боз њам мустањкамтар намудани барномаи Барќарорсозии робитањои оилавї (БРО) дар давоми 4 рўз, яъне аз 14 то 17 ноябри соли 2017,  ЉЊАТ ва  КБСС  бо танзимгарони минтаќавии барномаи БРО машѓулияти омўзишї оид ба  хондан ва истифодабарии «Хазинаи Маълумотњо» гузаронида шуд. Ин омўзиш аз тарафи намояндаи КБСС аз Федерацияи Россия гузаронида шуд ва акнун танзимгарони минтаќавї имконият пайдо карданд, ки ин барномаро аз худ намуда, дар фаъолияти кориашон мавриди истифода ќарор дињанд.

Рўзи охири машѓулият, яъне 17.11.2017  ба худи барномаи Барќароркунии робитањои оилавї бахшида шуда, танзимгарони барнома оиди фаъолият, муваффаќият ва камбуду мушкилоташон дар соли љорї баромад намуданд . Инчунин онњо ќоидањои дохилии барномаи мазкурро бори дигар баррасї намуда, таѓироту иловагињоро ба он пешнињод намуданд.

 

Маълумот

Барномаи Баркарорсозии Робитахои Оилавї яке аз шохахои асосии  фаъолияти Чамъияти Хилоли Ахмари Тољикстон ба хисоб рафта, њадафи асосии башардўстонаи он пайвастани робита байни аъзоёни оила ва шахсони бедарак гумшуда мебошад.   Аз сабабе, ки бештари мардуми Точикистон дар мухочирати мехнатї дар Руссия, Ќазоќистон, Олмон ва дигар мамлакатхо умр ба сар мебаранд, ба Чаъмияти Хилоли Ахмари Чумхурии Точикистон бештар оилахое меоянд ва мурочиат менамоянд, ки ба кофтукови пайвандони бедарак гумшудаашон саргардон мебошанд.

Ќайд кардан љоиз аст, ки бо љорї шудани барномаи «Њамсафар» дар љумњурї, шумораи Дархостњои Љустуљў (ДЉ)  ба барномаи Барќароркунии Робитањои Оилавї дар солњои 2016-2017 хеле зиёд шуд ва ин аз он  шањодат медињад, ки зарурияти мардум ба ин барнома њануз вуљуд дорад.

Барномаи «Хазинаи Маълумотњо» бошад, дар ин асос бо дастгирии Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх ташкил шуда, барои ЉЊАТ хеле зарур мебошад, чунки  минбаъд тамоми маълумотњо оиди Дархостњои Љустуљў  ва Пайѓомњои Салиби Сурх (ПСС) бо таври электронї нигоњ дошта мешаванд ва барои њамаи шахсони дар оянда коркунанда дастрас мебошанд. Аз њама кори бењтарин њамин аст. ки минбаъд (ДЉ ) ва (ПСС) гум намешаванд.

 

Саидумар Љононаев, корманди барномаи БРО

Санаи 17 ноябри соли 2017 дар шањри Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон мизи мудаввар бо намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар шањру ноњияњои минтаќаи Ќурѓонтеппа ва котибони иљроияи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар ин минтаќа оид ба рушд ва таќвият бахшидани њамкорињои тарафайн баргузор гардид.

Чорабиниро муовини котиби генералии ЉЊАТ Мирова Дилором Саидовна њусни оѓоз бахшида, ќайд намуд ки роњбарияти Љамъият љињати рушду ривољи њамкорињои байни ЉЊАТ ва  маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар шањру ноњияњои љумњурї њамаљониба саъю кўшиш ба харљ медињад. Дар чорабинї њамчунин намояндаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар вилояти Хатлон ва намояндагони  дафтари Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх дар Љумњурии Тољикистон иштирок ва баромад намуданд.

Мизи мудаввар дар сатњи баланд барпо шуда, дар он 40 нафар намоядагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар 15 шањру ноњияњои минтаќаи Ќурѓонтеппа ва котибони иљроияи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар ин минтаќа ва дигарон иштирок намуданд. Дар чорабинї Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстии ЉЊАТ, Абдуљаббор Њотамов, котиби иљрояи бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа, Муродљон Солиев, корманди КБСС оид ба мавзуъхои соњавї баромад намуданд.

Баъди баромадњо иштирокчиён ба ду гурўњи корї таќсим гардида, оид ба пешравию камбудињо ва роњњои таќвият бахшидани њамкорињои судманд пешнињодњои муфид пешкаш намуданд.

Дар интињои чорабинї аз љониби бахши минтаќавии ЉЊАТ ба якчанд намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар шањру ноњияњои минтаќаи Ќурѓонтеппа бањри дастгирии пайваста ба фаъолияти башардўстии бахшњои ЉЊАТ сипосномањо таќдим гардид.

 

 

 

 

 

Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва ЊББ-и ЉЊАТ, ш. Душанбе, 17.11.2017

Back to top