ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мина ва хатару оrибат[ои фалокатбори он тавассути ВАО [амешагb бозгe мешавад ва барномаи Ого[созии а[олb аз хатари мина[ои Xамъияти {илоли А[мари Тоxикистон (X{АТ) зиёда аз да[ сол аст, ки дар самти ого[созии а[олb аз хатари мина ва паёмад[ои он фаъолият мебарад. Мароми асосии он ко[иш додани сат[и хатари таркиши мина[о дар [удуд[ои осебпазир аст.

Дар но[ияи Ашт xамоат[ои осебпазир--[амxавор бо кишвари [амсояи Eзбекистон xамоатњои Пунук, Понuоз ва [амчунин де[а[ои Мулломир ва Кeлихоxаи xамоати шањраки Шайдон ма[суб меёбанд ва фаъолияти барнома тавассути ихтиёри[о дар [амин [удуди xамоат[о xараён мегиранд.

Сана[ои 11-12 октябри соли равон дар бахши вилоятии X{АТ дар ш.Хуxанд бо иштироки ихтиёриёни барномаи «Ого[созии а[олb аз хатари мина[о» семинари бозомeзb доир карда шуд. Ихтиёриён бори дигар аз дониш[ои андeхтаи худ, таxриба[о, мушо[ида[ои хеш ёдовар шуданд.

Намоянда[ои X{АТ ва Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх (КБСС) дар Тоxикистон Улмас Давлатов, Мурод Солиев ва Бењрўз Миралибеков ва [амо[ангсози бахши вилоятии X{АТ Раъно Камолова бори дигар самт[ои мухталифи барномаро тариrи муфассал муаррифb намуданд, ки он тавассути дискуссия xараён гирифт.

Њодиса[ои таркиш дар мина[о ва лавозимоти нотаркидаи xангb (ЛНX), дастрасии бехатар [ангоми иxрои фаъолият[ои башардeстона, омил[ои асосии таркиш (чорвочаронb, гузаштани сар[ад, шикор, [езумчинb, сангxамъкунb, алафдаравb, кор[ои кишоварзb…), минтаrа[ои хатарнок (чашма[о, алафзори баланд, сар[ад, uор[о, чарого[[,  тамринго[[ои [арбb…), rоида[ои рафтори бехавф ваrти дучоршавb ба хатар, самт[ои барнома, rойида[ои расонидани ёрии аввали тодухтурb—ин [ама мавзeъ[ое буданд, ки бори дигар дар семинар бозгeву баррасb шуданд. Барои ширкаткунандагон тамошои филм[ои видеоии омeзишb ва кори гурe[b, ки сабаr[ои омeхташуда ва таxрибаашонро тавассути он нишон доданд, манфиатбахш буд.

Минаро марги зери по унвон кардаанд. Воrеан чунин аст ва мина rурбонии хешро интихоб намекунад. {ар нафаре, ки беэ[тиётb ва кунxкобb менамояд, аз ро[намоиву нишондод[ои ихтиёриёни барномаи ОАХМ дар канор мемонад ва ё сарфи назар мекунад, бегумон дучори ин фалокати [узнангез мегардад.

Пас, биёед, бетараф набошем!

Т.МИСРОБB – ихтиёрии барномаи ОАХМ, бахши ЉЊАТ дар ноњияи Ашт

 

 

 

Аз 10 то 12 октябри соли 2018 дар шањри Москваи Федератсияи Россия конфронси панљум оид ба фондрайзинг ва иттилоот баргузор мегардад.

Дар ин конфронс, ки аз љониби Федератсияи байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар (ФБССваХА) дар њамдастї бо Салиби Сурхи Россия баргузор мегарда, зиёда аз 75 нафар намояндагон аз 30 љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмари кишварњои Аврупо ва Иттињоди Давлатњои мустаќил ва намояндагони ФБЉССваЊА ва Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх иштирок менамоянд.

Конфронс бо суханњои ифтитоњии Раиси Љамъияти Салиби Сурхи Россия Раиса Тимофеевна Лкутцова, намояндагони ФБЉССваЊА оѓоз гардид.

Дар муддати кўтоњ иштирокчиён бо рушду инкишофи фондрайзинг дар љамъиятњои миллии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмари кишварњои Аврупо ва ИДМ шинос гардида, дар гурўњњо машќњои амалї ва пешнињодњо љињати рушди минбаъдаи фондрайзинг баргузор гардид.

Бояд ќайд намуд, ки чунин конфронс њамасола як маротиба дар ин ё он кишвари Аврупо ва ё ИДМ баргузор мегардад.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Москва, 12 октябри соли 2018

8 октябри соли 2018 дар Кумитаи Марказии Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон (ЧХАТ) вохурии рохбарияти Чвмъияти Хилоли Ахмари Точикистон бо Сафири Шохигарии Арабистони Сауди дар Точикистон доктор Абдулазиз Мухаммед Албади баргузор гардид.

Дар огози вохури намояндагони ЧХАТ оид ба фаъолияти 6 барномахое, ки аз чониби Маркази хайриявии Шох Салмони Арабистони Сауди маблаггузори мегарданд, маълумот доданд.

Сипас, рохбарияти ЧХАТ бо Сафири Шохигарии Арабистони Сауди дар Точикистон оид ба густариши хамкорихои дучонибаи мутакобилан судманд мулокот намуда, рдастгирии  барномахои хайриявию эхсонкориро барраси намуданд.

Маркази иттилоотии ЧХАТ, шахри Душанбе, 8 октябри соли 2018

 

Волонтерон – њалќаи муњими пайвасткунанда байни Њилоли Ањмар ва љомеа буда, ваќт ва нерўи худро барои баланд бардоштани обрўву нуфузи ташкилот масраф менамоянд. Онњо дар њама чорабинињое, ки аз тарафи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ҶҲАТ) баргузор мегардад фаъолона иштирок меварзанд.

Бо маќсади рушди љавонон ва бо дастгирии Салиби Сурхи Италиё оѓоз аз соли 2016 барномаи «Ташаббусњо оид ба рушди љавонон» дар вилояти Суѓд амалї мегардад.  Барои  шиносої пайдо намудан аз рафти иљрои барнома 4 октябри соли 2018 ба бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд     Ирене Брессан – намояндаи Салиби Сурхи Италиё дар Осиёи Марказї ва Набї Сиддиќшоев - танзимгари барномаи зерин аз Кумитаи Марказии ЉЊАТ ташриф намуданд.

Мењмонон аз намоишгоњи њунарњои мардумї, ки дастранљи худи волонтерони ЉЊАТ буд, шинос гардида, сипас дар намоиши барномаи консертие, ки волонтерон омода намуда буданд, иштирок намуданд. Инчунин, дар рафти чорабинї волонтерон  донишу малакаи худро доир ба Расонидани Ёрии Аввали то духтурї намоиш доданд.   

Дар вохурї њамчунин, Парвиз Мањмудов – намояндаи Салиби Сурхи Олмон дар вилояти Суѓд низ иштирок варзид.

Баъдан байни иштирокчиён саволу љавоб ба миён омад. Дар охир  аз љониби  волонтерон барои пешрафти кори љавонон якчанд пешнињод карда шуд, ки яке аз онњо ин  таљрибаомўзї  байни љавонони  Тољикистон ва давлати Италиё буд.

Бояд ќайд намуд, ки дар чорабинї зиёда аз 65 нафар волонтерон иштирок варзиданд, ки аксарият донишљўёни Донишкадаи Иќтисод ва савдои Донишгоњи Давлатии Тиљорати Тољикистон ва хонандагони мактабњои миёна мебошанд.      

Баъди нисфирўзї  намояндагон  ба  бахши ЉЊАТ дар ноњияи  Љаббор Расулов сафар намуда, доир ба фаъолияти љавонони бахш маълумот пайдо намуданд.

Камолова Р., масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

Back to top