ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18-уми Феврали с. 2013 дар Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) Љаласаи васеъи Раёсати Њилоли Ањмари Тољикистон бо иштироки аъзоёни Раёсат, кормандони Кумитаи марказии ЉЊАТ, котибони иљроияи бахшњои ЉЊАТ дар шањру ноњияњо ва вилоятњои љумњурї, намояндагони ташкилотњои сарпараст: Кумитаи байналмиллалии Салиби Сурх (КБСС), Федератсияи байналмиллалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар (ФБСС ва ЊА), Намояндагии Салиби Сурхи Олмон баргузор гардид.

Дар рўзномаи љаласа 2 масъала гузошта шуда буд:

- Оид ба фаъолияти оинномавии ЉЊАТ ва рафти иљрошавии наќшаи молиявии ЉЊАТ дар солаи 2013;

- Дар бораи даъвати Анчумани XVIII ЧХАТ.

Љаласаро президенти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон Мирољов Ѓиёсиддин Ќутбиддинович њусни оѓоз бахшида, лоињаи масъалањои баррасишавандаро мувофиќи рўзнома ба овоз монд. Баррасии лоињаи рўзномаи љаласа аз љониби аъзоёни Раёсат ќабул гардид.

Оид ба фаъолияти ЉЊАТ дар солаи соли 2013 Котиби Генералии ЉЊАТ-Зафар Муњаббатов суханронї намуд.

Сипас К. Њамдуллозода - Сардори шўъбаи иќтисод ва молия оиди иљроиши буљљаи солонаи ЉЊАТ дар соли 2013, маъруза намуда, оиди вазъи молиявии ЉЊАТ бо факту раќамњо, тањлил ва презентатсияи љолиб намуд.

Дар љаласа њамчунин Мањмадаминова Т.- Котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар ВМКБ, Убайдуллоева Н. – иљрокунандаи раиси бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон, Олимов З. - Котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, Раисони бахшњои ЉЊАТ дар минтаќањо баромад карданд.

Аз љониби аъзоёни Раёсат пешнињод гардид, ки фаъолияти Кумитаи Марказии ЉЊАТ ва бахшњои он дар шањру ноњияњо ва вилоятњои љумњурї бењтар карда шаванд. Муовини Президенти ЉЊАТ – А. Миралиев аз баромадњои масъулини ЉЊАТ изњори нигаронї намуда, таъкид намуд, ки вазъи феълии љамъият бењтар карда шуда, њар як корманди ЉЊАТ фаъолияти худро хуб ба роњ монда, интизоми мењнат риоя карда шавад.

Инчунин пешнињод гашт, ки наќлиёти ѓайриистифодаи ЉЊАТ барои ба фурўш баровардан тариќи музояда ба комиссияи музояда, ки аъзоёни он аз нав таъсис гардиданд, пешнињод гардида, оид ба исифодаи оќилонаи њамаи мошинњои кумитаи марказї ва бахшњои он назорат бурда шавад .

Бо дархосту пешнињодњои иштирокчиёни љаласа ќарорњои дахлдор ќабул карда шуданд.

Хамчунин баъди баргузории Љаласа дар толори КМ ЉЊАТ бо иштироки котиби генералии ЉЊАТ, кормандони КМ ва котибони иљроияи бахшњои ЉЊАТ мачлис баргузор гардид. Дар он фаъолияти бахшњо ва барномањо баррасї гардида, бањсњои зиёд оиди бењтар намудани вазъи иќтисодии бахшњо доир гардид.

Омода намуд: Нодир Аминзода, њамоњангсози барномаи «Иттилоот»-и ЉЊАТ

Имрўз аз љониби бахши Душанбегии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ба 25 нафар шахсони ниёзманди шахри Душанбе кўмак расонида шуд. Ин кўмак аз маводхои ѓайри хурокворї, аз лињози либосњои истифодашуда (second hand), кампалњои дастибофт ва ѓайрањо иборат буд.

Чи тавре, ки Раиси бахши Душанбегии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон Љалолиддин Шарипов иттилоъ дод, бањри осон намудан ва бењуда харољот накардани ниёзмандон њар рўзи чоршанбе рўзи таќсимоти ќумакњои башардўстона дар ин бахш эълон гардидааст. Рўйхати ниёзмандон аз љониби кумитањои мањалии љои истиќомати онњо ва шуъбањои шуѓли ањолии ин ноњияњо ба бахш пешнињод гардида, сипас аз љониби ихтиёриёни бахш мониторинг гузаронида шуда, дар фењрист номгузорї мегарданд. Кумитаи Марказии Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон (ЉЊАТ) ва бахши Душанбегии он њамеша кўшиш ба харљ медињанд, ки ба маъюбон, ахшоси яккаву танхо, бепарасторон ва дигар ниёзмандон кўмак расонанд.

Дар давоми соли 2013 вобаста аз имкониятхояш Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон тавонист якчанд маротиба ба ниёзмандони кишвар дасти ёри дароз кунад.

Њар як шахс, ташкилот ва корхонаву ширкатњо метавонанд кўмаки хешро ба ањолии ниёзмандтарини кишвар тавассути 69 бахшњои ЉЊАТ, ки дар тамоми шањру навоњии љумњурї амал менамоянд расонанд. Ин иќдоми Шумо тавассути сомонаи интернетии ЉЊАТ дарљ гардида, боиси шинохти ташкилоти Шумо дар саросари кишвар мегардад.

Бинобар ин, Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистонро дастгирї намоед то тавасути ин љамъияти башардуст, ки таърихи 86 сола дорад ба ќишрхои осебпазири кишвар ва ба ањолии ниёзмандтарин дар њолатњои зарурї кумак расонида шавад!

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 05.02.с.2014

Санаи 25.01.2014 сол чаласаи чамъбастии Раёсати ЧХАТ дар вилояти Сугд баргузор гардид, ки дар он фаъолияти Оинномави ва ичроиши накшаи молиявии бахши вилояти дар соли 2013 барраси гардида, инчунин накшаи фаъолият дар соли 2014 тасдик гардид. Дар кори чаласа аъзоёни раёсат, раиси башх Шарипов А.А., намояндаи КБСС дар вилояти Сугд Ёкубчонов И.Т., раисон ва котибони ичроияи бахшхои шахриву нохияви ва инчунин кормандон иштирок варзиданд.

Чаласаро раиси бахш хусни ифтитох бахшид ва баъдан маърузаи котиби ичроия Азизова М.А. шунида шуд. Пас аз шунидани маъруза байни иштирокчиён саволу чавоб ба миён омад. Оиди муаммохои чойдошта дар бахшхои шахриву нохияви, алалхусус, кам будани шумораи аъзоён ва ташкилотхои ибтидои, баланд бардоштани обруву нуфузи чамъият дар чомеъа ва пешрафти фаъолияти барномахо музокира баргузор гардид.

Дар умум фаъолияти бахш дар соли 2013 каноатбахш хисобида шуд.

Дар охир Шарипов А.А. ба хамаи иштирокчиён арзи сипос намуда ба фаъолияти минбаъдаашон дар соли 2014 барору комёбихо таманно намуд.

КамоловаР. – хамохангсози барномаи «Конун, арзиш ва иттилоот»

Каримов Ф. – хамохангсози барномаи « Эътино ба ХФ ва ОТ»

Рўзи 14 январи соли 2014 дар толори бахши Љамъияти [илоли А{мари Тоxикистон дар минтаrаи Reрuонтеппаи вилояти Хатлон љаласаи љамъбасти соли 2013 баргузор гардид.

Дар ин љаласа котиби генералии ЉЊАТ, раисаи озоди бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа, котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар шахри Душанбе, намояндаи њукумати вилояти Хатлон, раиси ташкилоти «Нури Хатлон», раиси бахши вилоятии ташкилоти нобиноён иштирок доштанд.

Љаласаро котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа Толибов З.Ш. оѓоз намуда, ба њозирин оиди фаъолияти бахши минтаќавї дар соли 2013 маълумоти муфассал дод.

Дар љаласа њамчунин, котибони иљроияи бахшњои шањриву ноњиявии ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа оиди фаъолияти бахшњои худ маълумотњо пешнињод намуданд.

Умуман бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон дар соли 2013 тибќи Ойинома ва наќшаи кории солона, стратегияи 2020-и ФБСС ва [А ва дигар меъёру санадњои мављуда марбут ба фаъолияти X[АТ кор ва фаъолият намуда, ба ањолии минтаќа тибќи принсипњои бунёдии Xамъиятњои СС ва [А хизматрасонии хешро дар самтњои вокуниш ва эътино ба офатњои табии ва њолатњои фавќулода, муњољирати мењнати, арзиши [уќуќњои Башар ва Барќароркунии Робитањои Оилави, огоњкуни ва пешгири аз беморињои сирояти, огоњкунии ањоли аз хатари минањо, амалигардонии барномањои митигатсиони гузаронидани суњбату вохурињо оиди пайдоиш ва принсипњои бунёдии Xамъиятњои СС ва [А корњои зиёдеро ба сомон расонидаанд. Аз љониби бахш дар соли 2013 ба мардуми ниёзманди минтаќа ба миќдори 3344 сомонї кeмакпулї расонида шуд. Тавассути бахш бо дастгирии соњибкорони хайрхоњ ба 180 нафар ањолии минтаќа пойафзол ва ба 100 нафар љавонон сару либос таќдим карда шуд.

1-июн рeзи байналмилалии {ифзи кeдакон xашн гирифта мешавад. Дар ин рeз бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа ба 200 нафар кудакон дар но{ияи А. Xомb, ш. Rурuонтеппа ва но{ияи Вахш кeмаки хайрия аз xумлаи маводи uизої ва сару либос таrдим карда шуд.

Дар арафаи соли нави мелодї аз њисоби маблаu{ои бахши минтаrавї ба маюбон ва дигар ниёзмандони но{ияи Вахш кўмаки хайриявї аз ќабили мавод{ои uизої: орд, равuан, шакар ва мавод{ои uайриозуќаворї: сару либос ба ниёзмандони но{ия{ои Вахш, Бохтар ва ша{ри Rурuонтеппа тe{фа карда шуд. Дар соли 2013-ум шартнома оиди фаъолияти барномаи рушди ташкилотњои ибтидои дар ш.Норак бо сарпарастории Салиби Сурхи Фин ба имзо расид. Лоињањо оид ба бењдошти оби нушоки дар ш. Норак ва н.Хуросон дар арафаи амалигарди ќарор дорад.

Дар маљмўъ њамаи бахшњои шањриву ноњиявии бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа дар соли гузашта фаъолияти назаррас намуданд.


Маркази иттилоотии ЉЊАТ

Back to top