ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Санаи 25.01.2014 сол чаласаи чамъбастии Раёсати ЧХАТ дар вилояти Сугд баргузор гардид, ки дар он фаъолияти Оинномави ва ичроиши накшаи молиявии бахши вилояти дар соли 2013 барраси гардида, инчунин накшаи фаъолият дар соли 2014 тасдик гардид. Дар кори чаласа аъзоёни раёсат, раиси башх Шарипов А.А., намояндаи КБСС дар вилояти Сугд Ёкубчонов И.Т., раисон ва котибони ичроияи бахшхои шахриву нохияви ва инчунин кормандон иштирок варзиданд.

Чаласаро раиси бахш хусни ифтитох бахшид ва баъдан маърузаи котиби ичроия Азизова М.А. шунида шуд. Пас аз шунидани маъруза байни иштирокчиён саволу чавоб ба миён омад. Оиди муаммохои чойдошта дар бахшхои шахриву нохияви, алалхусус, кам будани шумораи аъзоён ва ташкилотхои ибтидои, баланд бардоштани обруву нуфузи чамъият дар чомеъа ва пешрафти фаъолияти барномахо музокира баргузор гардид.

Дар умум фаъолияти бахш дар соли 2013 каноатбахш хисобида шуд.

Дар охир Шарипов А.А. ба хамаи иштирокчиён арзи сипос намуда ба фаъолияти минбаъдаашон дар соли 2014 барору комёбихо таманно намуд.

КамоловаР. – хамохангсози барномаи «Конун, арзиш ва иттилоот»

Каримов Ф. – хамохангсози барномаи « Эътино ба ХФ ва ОТ»

Рўзи 14 январи соли 2014 дар толори бахши Љамъияти [илоли А{мари Тоxикистон дар минтаrаи Reрuонтеппаи вилояти Хатлон љаласаи љамъбасти соли 2013 баргузор гардид.

Дар ин љаласа котиби генералии ЉЊАТ, раисаи озоди бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа, котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар шахри Душанбе, намояндаи њукумати вилояти Хатлон, раиси ташкилоти «Нури Хатлон», раиси бахши вилоятии ташкилоти нобиноён иштирок доштанд.

Љаласаро котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа Толибов З.Ш. оѓоз намуда, ба њозирин оиди фаъолияти бахши минтаќавї дар соли 2013 маълумоти муфассал дод.

Дар љаласа њамчунин, котибони иљроияи бахшњои шањриву ноњиявии ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа оиди фаъолияти бахшњои худ маълумотњо пешнињод намуданд.

Умуман бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон дар соли 2013 тибќи Ойинома ва наќшаи кории солона, стратегияи 2020-и ФБСС ва [А ва дигар меъёру санадњои мављуда марбут ба фаъолияти X[АТ кор ва фаъолият намуда, ба ањолии минтаќа тибќи принсипњои бунёдии Xамъиятњои СС ва [А хизматрасонии хешро дар самтњои вокуниш ва эътино ба офатњои табии ва њолатњои фавќулода, муњољирати мењнати, арзиши [уќуќњои Башар ва Барќароркунии Робитањои Оилави, огоњкуни ва пешгири аз беморињои сирояти, огоњкунии ањоли аз хатари минањо, амалигардонии барномањои митигатсиони гузаронидани суњбату вохурињо оиди пайдоиш ва принсипњои бунёдии Xамъиятњои СС ва [А корњои зиёдеро ба сомон расонидаанд. Аз љониби бахш дар соли 2013 ба мардуми ниёзманди минтаќа ба миќдори 3344 сомонї кeмакпулї расонида шуд. Тавассути бахш бо дастгирии соњибкорони хайрхоњ ба 180 нафар ањолии минтаќа пойафзол ва ба 100 нафар љавонон сару либос таќдим карда шуд.

1-июн рeзи байналмилалии {ифзи кeдакон xашн гирифта мешавад. Дар ин рeз бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа ба 200 нафар кудакон дар но{ияи А. Xомb, ш. Rурuонтеппа ва но{ияи Вахш кeмаки хайрия аз xумлаи маводи uизої ва сару либос таrдим карда шуд.

Дар арафаи соли нави мелодї аз њисоби маблаu{ои бахши минтаrавї ба маюбон ва дигар ниёзмандони но{ияи Вахш кўмаки хайриявї аз ќабили мавод{ои uизої: орд, равuан, шакар ва мавод{ои uайриозуќаворї: сару либос ба ниёзмандони но{ия{ои Вахш, Бохтар ва ша{ри Rурuонтеппа тe{фа карда шуд. Дар соли 2013-ум шартнома оиди фаъолияти барномаи рушди ташкилотњои ибтидои дар ш.Норак бо сарпарастории Салиби Сурхи Фин ба имзо расид. Лоињањо оид ба бењдошти оби нушоки дар ш. Норак ва н.Хуросон дар арафаи амалигарди ќарор дорад.

Дар маљмўъ њамаи бахшњои шањриву ноњиявии бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа дар соли гузашта фаъолияти назаррас намуданд.


Маркази иттилоотии ЉЊАТ

Бахшида ба рeзи таъсисёбии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (X[АТ) санаи 23 декабри 1927 сол бахши X[АТ-и минтаrаи Rурuонтеппа тасмим гирифт, ки дар ша{ру но{ия{ои минтаrаи Rурuонтеппа чорабини{ои гуногуни хайриявb доир намуда, ба{ри такмил, баланд бардоштани савияи дониши а{олї оид ба Њаракати Байналмилалии Xамъият{ои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх ва Xамъияти [илоли А{мар ва Федератсияи Байналмиллалии Xамъият{ои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар баромадњои љолиб ташкил намуда, ањолиро аз фаъолияти башардўстии ЉЊАТ ва њамкоронаш ошно намуд.

Инчунин дар ин чорабини{о телевизиони ТV-Хатлон, радио ва дигар васоити ахбори оммаи минтаќа иштирок намуданд. Вараrа{ои иттилоотї оиди Њаракати Байналмилалии Xамъият{ои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, вараrа{ои иттилоотї оид ба амали а{олї {ангоми заминларза, сел ва обхезиро {амро{и ихтиёриён таrсим намуданд.

Омода намуд: Илхом Юсупов - хамохангсози барномаи "Коммуникатсия"

дар минтакаи Кургонтеппа

Не секрет, что умение оказать первую помощь приобретает важное значение при стихийных бедствиях и катастрофах. Именно эти навыки проект Общества Красного Полумесяца Таджикистана «Здоровое сообщество» призван распространить среди населения Раштской долины. О важности санитарного просвещения в интервью «АП» рассказала менеджер проекта Дилором МИРОВА.

- Проект «Здоровое сообщество», реализуемый в 4 районах Раштской долины при поддержке финского Красного Креста, начал свою работу в январе 2013 года, - говорит Д. Мирова. - Он рассчитан на три года, и его основная цель - повысить уровень знания местного населения в вопросах профилактики инфекционных заболеваний, навыков оказания первой помощи, а также обучить на уровне сообщества само население реагированию на чрезвычайные ситуации.

В начале реализации проекта мы провели несколько встреч с местными сообществами, совместно выбрав кишлаки, наиболее подверженные стихийным и инфекционным рискам. Всего мы охватили 40 кишлаков, в том числе близлежащие школы, в районах Тавильдара, Таджикабад, Рашт и Джиргаталь.

- Какие итоги вы можете подвести за прошедший год реализации проекта?

- В самом начале нашей работы мы провели одну вступительную конференцию на уровне центра и ряд круглых столов на уровне районов с участием местных органов власти, районных и центральных больниц, Комитета по ЧС, Комитета женщин. Кроме того, мы проводили собрания и на республиканском уровне, в которых принимали участие районные Центры формирования здорового образа жизни (ЦФЗОЖ), представители Фонда Ага-хана, заместители хукуматов целевых районов и представители доноров ФКК.

Мы организовали тренинги по обучению тренеров, где обучение прошли 10 человек - 4 сотрудника на районном уровне, 4 сотрудника Республиканского центра формирования здорового образа жизни и 2 сотрудника районного филиала ОКПТ. На следующем этапе, благодаря работе тренеров, было обучено 160 волонтеров, которые могут просвещать местное население в вопросах оказания первой доврачебной медицинской помощи и профилактики инфекционных заболеваний.

Теперь они продолжают нашу работу, делают подворовые обходы, проводят сессии в школах, объясняя населению важность профилактики здоровья, предотвращения таких заболеваний, как туберкулез, гепатит, ВИЧ. Эти люди имеют для нас огромное значение, ведь даже после завершения деятельности проекта они будут продолжать нашу работу, так как задействованные волонтеры живут в сообществах, в которых они работают. Они помогут своим сообществам определить приоритетные нужды и собственные пути решения. Перед проектом поставлена задача способствовать укреплению сообщества, делая его здоровым и обеспечивая безопасную среду обитания.

Проектом также созданы 2 обучающих центра в районах Таджикабад и Джиргаталь, полностью оснащенных оборудованием.

Важно отметить, что деятельность по профилактике инфекционных заболеваний и оказанию первой помощи мы ведем уже в течение 10 лет, и за это время мы работали в разных регионах Таджикистана. ОКПТ было обучено 3 тыс. волонтеров, многие из которых были в первых рядах тех, кто помогали населению справиться во время вспышек инфекционных заболеваний, распространяли необходимые медикаменты, призывали население идти на вакцинацию и даже спасали жизни. Хочу особую благодарность выразить представительству финского Красного Креста, которое с 1990 года помогает нашей республике в области здравоохранения, развития сообществ, реагирования на ЧС.

- На что будет направлена работа проекта в предстоящие два года?

- Обученные нами волонтеры призваны не только проводить работу в области санитарного просвещения, но и побуждать сообщества определять для себя важные приоритеты.

Например, мы знаем, что в некоторых кишлаках нередки вспышки инфекционных заболеваний, основная причина которых заключается в отсутствии нормального источника воды. Так, сообщество представляет нам проект, цель которого заключается, например, в том, чтобы провести воду в кишлак от источника, находящегося в нескольких километрах.

ОКПТ берет на себя реализацию проекта, но важно то, что само сообщество тоже должно активно участвовать в работе над ним. Тем самым мы подготавливаем сообщество организованно реагировать на различные вызовы природного характера.

- Какие социальные группы для проекта являются приоритетными?

- Особое внимание мы уделяем людям с ограниченными возможностями. Важно не только помочь им физически, решив их бытовые проблемы, но и активизировать их социальную роль, дать им почувствовать, что они нужны обществу. Невозможно передать словами радость людей, которые благодарят нас за то, что им нашли работу.

В семьях основной акцент мы делаем на женщин, ввиду того, что многие мужчины находятся на заработках за пределами РТ. Женщина зачастую одна занимается воспитанием детей, ведет большое хозяйство, сталкивается социально-экономическими проблемами. Поэтому ей важно знать, как помочь не только себе, но и своим близким.

Особое внимание нужно уделять и детям. Как я сказала выше, мы работаем с местными школами, ведь если ребенка приучить соблюдать чистоту, аккуратность, правила гигиены, то во взрослой жизни он будет следовать этим правилам и обучать этому уже своих детей.

Хочу выразить особую благодарность за поддержку проекта нашим партнерам и лично генеральному секретарю Общества Красного Полумесяца Таджикистана Зафару Мухаббатову.

Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) было создано 23 декабря 1927 года специальным постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Таджикской Автономной ССР. Первоначально оно существовало как таджикское отделение при Обществе Красного Полумесяца Узбекистана. Затем, в 1929 году, с образованием Таджикской ССР, оно выделилось в самостоятельное ОКПТ, которое вошло в Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР как равноправный его член.

ОКПТ, целью которого является оказание помощи и поддержки нуждающимся слоям населения, накопило огромный опыт по осуществлению проектов, направленных на повышение уровня информированности граждан в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и на приобретение навыков оказания первой помощи.

Отрадно отметить, что в январе 2010 г. Постановлением Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ утвержден Закон Республики Таджикистан «Об Обществе Красного Полумесяца Таджикистана».

Закон «Об ОКПТ» определяет позицию при отношениях с различными исполнителями и иными государственными структурами, правовой статус Общества Красного Полумесяца Таджикистана, принципы деятельности, задачи Общества Красного Полумесяца Таджикистана, основные направления деятельности ОКПТ, международное сотрудничество ОКПТ.

Автор: Asia-Plus

Источник: Азия-Плюс

Игорь Лекаркин

24.12.2013

Back to top