ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Аз 18 то 23 сентябри соли љорї ташрифи Олга Љумъаева – намояндаи минтаќаи Аврупоии Федератсияи Байналмиллалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ба Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) барпо гардид. Зимни сафар Олга Љумаева бо котиби генералии ЉЊАТ Зафар Муњаббатов, намояндагони дафтари Кумитаи байналмиллалии Салиби Сурх дар Тољикистон, Федератсияи Байналмиллалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар дар Тољикистон, Салиби Сурхи Олмон ва Салиби Сурхи Финландия вохурї намуд.

Баъди барпои якќатор вохурињо дар толори Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон аз љониби Олга Љумаева ба кормандони ЉЊАТ оид ба фондрайзинг ва љалби маблаѓњои хайриявї аз љониби корхонаву муассисањо ва шахсони инфиродї њам аз дохил ва њам аз хориљи кишвар семинари омўзишї баргузор гардид. Дар давоми ин семинар иштирокчиён бо усулњо ва таљрибаи бои фондрайзинг дар дигар Љамъиятњои Миллии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар шинос гардиданд.


Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 23.09.2014

Дар раванди ижрои барномаьои худ дар соьаи тандурустц ва ьифзи ижтимоц ьамчун иттиьодияи жамъиятии ёрирасон ба маыомоти давлатии Жумьурии Тожикистон бахши вилоятии Жамъияти Ьилоли Аьмар р=зи гузашта ба шабакаи к=маки аввалияи тиббц – санитарии (КАТС) ноьияи Б.Щафуров тажьизот барои таьлилгоь дастрас намуд. Ин тажьизот термостати тамъизкунц буда он бо ибтикори котиби ижроияи бахш Жабборзода П.А. ва соьибкорони маьаллц ба маблащи зиёда аз 15 ьазор сомонц харидорц карда шуд.

Зимни вох=рц сардухтури шабакаи зерин Сафаров Ьайдаралц чунин иброз дошт: «Имр=з манбаи моддц – техникии таьлилгоьи мо бо дастрас намудани термостати тамъизкунц боз ьам ганц гашт. Акнун мутассаддиёни ш=ъба шароит пайдо намуданд, ки таьлильоро боз ьам даыиытар гузаронанд ва ин имконияти мо - табибонро водор месозад, ки даражаи хизматрасониро барои аьолии ноьияамон якчанд маротиб хубтару даыиытар ба роь монанд. Жомеаи коргарии шабакаи к=маки аввалияи тиббц – санитарии ноьияи Б. Щафуров аз ин иыдоми Жамъияти Ьилоли Аьмари Тожикистон дар вилояти Сущд, махсус роьбари он Жабборзода П.А. бисёр миннатдор мебошад ва мо кормандон барои рушди Жамъият дар оянда дар самти фаъолияти башард=стонаашон комёбиьо таманно дорем».


Раъно Камолова,

Ьамоьангсози барномаи «Иттилоот» дар вилояти Сущд.

Жаъияти Ьилоли Аьмари Тожикистон, яке аз куьнатарин созмоньои башард=стонаи Тожикистон буда, хамеша ёрии бещарази худро ба ниёзмандон мерасонад.

Р=дакии бузург хело ба маврид фармудаанд:

Гар бар сари нафси худ, амири мардц,

Бар к=ру кар, ар нуыта нагирц, мардц.

Мардц, набувад фитодаро пойзадан,

Гар дасти фитодае бигири мардц.

Жабборзода Парвиз Абдуыодирович бо баробари ба сифати котиби ижроияи ЖЬАТ дар вилояти Сущд ба кор омадан, к=шиш ба харж медиьад, ки ьамеша муьтожонро дастгирц намояд ва аз даргоьи ташкилот касе ноумед барнамегардад.

Санаи 25.08.2014 бо ташаббуси Жабборзода

ба як нафар афсари мажр=ьи ноьияи Зафаробод Шаьбол аробачаи маъюбц (коляска) супорида шуд, ки ин боиси хурсандии ањли оила ва хешовандони Шањбол гашт.

Жабборзода дар оянда низ ният дорад, ки ба ыадри имкон ба муьтожон ва дармондагон ёрии худро дарещ надорад.

Р. Ражабц - Котиби ижроияи ЖЬАТ дар ноьияи Зафаробод

Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) совместно с Финским Красным Крестом с 2013 года в рамках проекта «Здоровое сообщество» проводит активную деятельность среди сообществ целевых кишлаков Раштской долины (районы: Тавильдара, Рашт, Таджикабад и Джиргиталь).

Санитарно-просветительная работа среди населения, то есть повышение информированности в вопросах профилактики, лечения и предотвращения, наиболее часто встречающихся заболеваний, а также предоставление доступа населению к чистой родниковой воде – являются основными целями деятельности проекта «Здоровое сообщество».

В начале сентября во время очередного запланированного мониторинга проектные сотрудники ОКПТ совместно с делегатом Финского Красного Креста Антоном Хаусеном посетили целевые кишлаки районов Раштской долины.

Согласно проектной деятельности в 8-и кишлаках (Район Рашт: к/к Воринг, к\к Санги-Малики, Район Таджикабад: к/к Навобод, к/к Сари пуль, Район Джиргиталь: к/к Дувана, к/к Пилдон, Район Тавильдара: к/к Пашор, к/к Чур) должны быть выполнены мини проекты по «Воде и санитарии». Основной задачей мини проектов по «Воде и санитарии» является доступ населения к чистой питьевой воде.

Всем известно, что вода, санитария и гигиена оказывают важное влияние, как на здоровье, так и на заболевания.

Вода является фактором здоровья. Например, посредством соблюдения гигиены, можно избежать заражения наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний таких как: гепатит, брюшной тиф, острые кишечные заболевания.

Мониторинговая группа посетила 5 целевых кишлаков, где членами сообщества, методом «Хашара» проводилась работа по подготовке и выкапыванию траншей для проведения труб.

Члены сообщества с большой инициативой проводили строительные работы, чувствовалась единая сплоченность, чувство ответственности и большая радость за проделанную работу.

Отрадно отметить, что на встречах с сообществом мы услышали слова благодарности от жителей села ФКК, ОКПТ, за внесенный вклад в развитие села, за проведенные оздоровительные мероприятия.

По их словам сообщество стало более здоровым, приобрело знания и возможность выявлять проблемы и своевременно их разрешать. Созданные первичные организации помогают волонтерам и их членам своевременно планировать деятельность, мобилизовать силы и ресурсы для решения поставленных задач связанных с жизнью сообщества.

Мнение одного жителя кишлака Воринг - «Я очень рад, что стал волонтером Общества Красного Полумесяца Таджикистана. Я приобрел авторитет среди своих односельчан, я избран председателем первичной организации, и я готов вложить все свои знания и навыки для развития своего сообщества. Я уверен, что созданная первичная организация в нашем кишлаке своей активностью будет хорошим примером для других районов».

Мнение волонтера из кишлака Дувана – «Я и другие волонтеры, мы очень рады, что смогли донести проблему отсутствия питьевой воды в нашем кишлаке до донора, он смог нас услышать и помочь решить проблему существующую годами. Мы очень горды, что смогли внести свой вклад в развитие своего кишлака».

“Мы рады, что ОКПТ привлекло нас, в такого рода, тренинги по первой помощи и общественному здоровью. Это дает нам возможность иметь достаточные навыки справиться с чрезвычайными ситуациями в домашних условиях и при необходимости оказать первую помощь членам наших семей и соседям.”

Сообщества высоко оценили проведенные тренинги CBHFA, работу волонтеров в районах Рашт, Таджикабад, Джиргиталь, Тавильдара и выразили благодарность Финскому Красному Кресту, Обществу Красного Полумесяца Таджикистана за организацию подобных курсов.

Мнение проектных сотрудников «Здоровое Сообщество»

Общественное Здоровье и Первая Помощь (ОЗПП) это интегрированный фокусированный на сообщество подход, в котором волонтеры ОКПТ научились работать со своими сообществами по вопросам профилактики заболеваний, первой Помощи, подготовке и реагированию на бедствия. При таком интегрированном подходе выявляются и решаются различные аспекты уязвимости. Что особо важно, сообщество всегда находится в центре внимания.

Задействованные волонтеры непосредственно живут в сообществах, в которых они работают. Общественные волонтеры помогают своим сообществам определять приоритетные нужды и собственные пути их решения.

Спустя годы, видя измененную жизнь сообщества, мы можем с уверенностью сказать, что «Программа ОЗПП в действии» способна укрепить сообщество, делая его здоровым и безопасным местом для проживания в мирное время.

Back to top