ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рўзњои 28-30-уми соли љорї дар осоишгоњи “Хоља-оби-гарм”-и ноњияи Варзоб курси тобистонаи омўзишї оид ба њуќуќи байналмилалии башардўстї барои омўзгорони фанњои таъриху њуќуќи мактабњои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон барпо гардид. Ин чорабинї аз љониби барномаи “Иттилоот”-и Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) бо дастгирии намояндагии Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх (КБСС) дар Љумњурии Тољикистон ташкил карда шуд.

Дар љараёни барпои ин курси тобистона Котиби Генералии ЉЊАТ – Муњаббатов Зафар Њукумович, котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар ноњияи Варзоб Ќузибоева Оиша, кормандони Кумитаи байналмиллалии Салиби Сурх дар Љумњурии Тољикистон - Љононаев Саидумар ва Муродљон Солиев ширкат варзиданд.

Маќсад аз гузароиндани ин чорабинї ин баланд бардоштани савияи дониши омўзгорон оид ба њуќуќи байналмилалии башардўстї ва фаъолияти ЉЊАТ буда, дар як муддати кўтоњ омўзгорон бо фаъолияти се ќисмати Њаракати Байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар шинос гардиданд. Инчунин, иштирокчиён дар бораи тарзњои истифодабарии нишонњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, принсипњои бунёдии Њаракати Байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ихтиёриёни он ошно гардиданд.

Боиси хушнудист, ки дар ин курси тобистона ќариб њамаи даъватшудагон, яъне 50 нафар иштирокчї аз њамаи манотиќи кишвар ташриф оварда, фаъолона ширкат варзиданд.

Ин чорабинї мутобиќи наќшаи кории барнома сурат гирифта, њамоњангсози барномаи «Иттилоот» дар давоми ин чорабинї ба иштирокчиён оиди мавзуъи курси тобистона ва равандњои фаъолияти ЉЊАТ дар шањру ноњияњо баромадњои муфассал бо пахши филмњои мустананд доир намуд.

Баъди анљоми ин чорабинї омўзгорон аз шањру ноњияњои гуногуни љумњурї ќайд намуданд, ки ин чорабинї ба онњо хело писанд омад ва онњо тавонистанд, ки дар муддати кўтоњ бо мавзўъњои васеъи он шинос гардида, аз тозатарин ахборот дар ин самт огањ гардиданд ва хоњиш карданд, ки дар оянда низ баргузории чунин чорабинињо ба наќша гирафта шаванд, то ба омўзгорон имконоти хуби такмили донишњо ва таљрибаомўзии якдигар ва њамчунин аз фаъолияти ЉЊАТ, КБСС ва дигар ташкилотњо аз наздик огоњ гардида сањми хешро дар мусоидат намудани бисёр масъалањо гузоранд

Омода намуд:

Нодир Аминзода, њамоњангсози барномаи «Иттилоот»-и ЉЊАТ


Support for community based institutional structures for disaster risk reduction (DRR) in selected countries of the Central Asia region

DUSHANBE, TAJIKISTAN – German Red Cross office in Central Asia will start new Disaster Risk Reduction Project targeting cross-border communities of Western Fergana Valley, namely Isfara and Jabbor Rasulov districts of Sughd province in Tajikistan and Batken province in Kyrgyzstan.

Tajikistan and Kyrgyzstan are especially vulnerable because both countries are not only disaster prone but also have limited financial resources and physical resilience. Steep valleys with few trees and towering mountains leave towns and villages extremely prone to geophysical effects, making regular earthquakes more devastating, and propelling constant landslides, mudflows, floods and avalanches.

Kyrgyzstan counts annually some 3,000 tremors and about 10-12 stronger earthquakes, ten to hundreds of landslides and around 60 glacier lake outbursts. Tajikistan on average suffers nearly 500 disasters per year, which cause widespread damage to communities and social infrastructure, increasing household vulnerabilities and hampering development gains.

The project interventions will include strengthening capacity of the project partner institutions as Red Crescent Societies in the target countries, Government emergency authorities and population of the target communities. In addition to the DRR capacity building intervention on institutional and grassroots level, GRC will make emphasis on strengthening disaster response capacity of the project implementing partners and target communities.

Project title Support for community based institutional structures for disaster risk reduction (DRR) in selected countries of the Central Asia region
Overall objective To contribute to resilience of the cross-border target communities in Tajikistan and Kyrgyzstan
Funding 599,730 EUR – German Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ)
Co-funding 176,345 EUR – German Red Cross
Project period September 2013 – December 2016
Target groups and beneficiaries, partners Target groups:

 • The National Societies of the Red Crescent in Tajikistan and Kyrgyzstan;
 • Local community members organized in Local Disaster Management Committees (LDMCs) in target communities;
  • Government authorities.

Indirect beneficiaries:

 • Almost 60,000 population from target communities;
  • 15,000 children.

Partners:

The National Societies of Tajikistan and Kyrgyzstan will be the direct implementing partners for the proposed project interventions. The implementation of the project activities on community level will be undertaken by the National Societies on provincial and district level. The Headquarter level will ensure technical support, guidance and oversight both financially and programmatically.

Activities
 • Ø Carry out VCAs in communities;
 • Ø Carry out DRR, DM, FA, WASH and SAR related educational events for communities and schools;
 • Ø Carry out mitigation measures in project target communities;
 • Ø Establish primary organisations in project communities;
 • Ø Capacity building of the LDMCs including provision of equipment, uniforms, furniture, training materials and rehabilitation of offices;
 • Ø Develop DRR strategy on local, regional and national level and lobby for it;
 • Ø Upgrade infrastructure and material basis of RC branches in project target area;
 • Ø Create DR teams at provincial level and equip them;
 • Ø Establish First Aid training centres on provincial level;
 • Ø Develop cross-border Contingency Plans for Tajikistan and Kyrgyzstan RCSs;
 • Ø Carry out joint cross-border simulation exercises led by the two National Societies and with involvement of the Government and non-government DRR players.

For more information, please contact:

RustamUbaidulloev, GRC Program Manager

Tel.: +992 93 5614002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Поддержка институциональных структур на уровне общин с целью снижения риска стихийных бедствий в целевых странах Центральной Азии

ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН – Представительство Германского Красного Креста (ГКК) в Центральной Азии начинает новый проект по Сокращению Риска Стихийных Бедствий (СРБ) охватывающий трансграничные сообщества западной части Ферганской Долины, районы Исфара и Джаббор Расулов Согдийской области Таджикистана и Баткенскую область Кыргызстана.

Таджикистан и Кыргызстан особенно уязвимы, потому что обе страны не только подвержены стихийным бедствиям, а также не имеют достаточных финансовых средств и физический потенциал. Крутые долины с малым количеством деревьев и высокие горы подвергают города и села геофизическим эффектам, землетрясениям, наводнениям и лавинам.

В Кыргызстане ежегодно насчитываются около 3,000 толчков и около 10-12 ощутимых землетрясений, от десяти до ста оползней и 60 случаев прорыва ледниковых озер. В Таджикистане в среднем происходят около 500 стихийных бедствий, которые причиняют ущерб сообществам и социальной инфраструктуре, увеличивая уязвимость домохозяйств, и препятствуют развитию.

Деятельность проекта будет включать в себя укрепление потенциала проектных партнеров, таких как Общества Красного Полумесяца (ОКП) в целевых странах, правительственные структуры, занимающиеся чрезвычайными ситуациями и население целевых сообществ. Кроме деятельности по повышению потенциала в области СРБ на уровне учреждений и сообществ, ГКК будет делать акцент на укрепление потенциала партнеров и целевых сообществ по эффективному реагированию на стихийные бедствия.

Название проекта Поддержка институциональных структур на уровне общин с целью снижения риска стихийных бедствий в целевых странах Центральной Азии
Основная цель Способствовать усилению потенциала трансграничных сообществ в Таджикистане и Кыргызстане
Финансирование 599,730 EUR – Германское Министерство Экономического Сотрудничества и Развития (BMZ)
Дополнительные финансирование 176,345 EUR – Германский Красный Крест
Период реализации Сентябрь 2013 – Декабрь 2016
Целевые группы, бенефициары и партнеры Целевые группы:

 • Национальные Общества Красного Полумесяца Таджикистана и Кыргызстана;
 • Члены местных сообществ в местных командах по ЧС;
  • Правительственные структуры.

Косвенные бенефициары:

 • Почти 60,000 населения целевых сообществ;
  • 15,000 детей.

Партнеры:

Национальные Общества Таджикистана и Кыргызстана будут прямыми партнерами по реализации данного проекта. Реализация деятельности проекта на уровне сообществ будет проводиться Национальными Обществами областного и районного уровня. Центральный комитет будет осуществлять техническую поддержку, руководство и контроль как финансовой, так и программной части проекта.

Деятельность
 • Ø Проведение Оценки Потенциала и Уязвимости в сообществах;
 • Ø Проведение обучающей деятельности по СРБ, первой помощи, водной санитарии и поисково-спасательным вопросам в сообществах и школах;
 • Ø Реализация митигационных мероприятий в целевых сообществах;
 • Ø Создание Первичных Организаций в целевых сообществах;
 • Ø Усиление потенциала МК по ЧС в том числе предоставление оборудования, спец формы, мебель, тренинговые материалы и ремонт офисов;
 • Ø Разработка Стратегии по СРБ на местном, региональном и национальном уровнях и лоббирование документа;
 • Ø Укрепление инфраструктуры и материальной базы филиалов ОКП в проектных районах;
 • Ø Создание команд по реагированию на ЧС на областном уровне и оборудование;
 • Ø Создание Центров по Первой Помощи на областном уровне;
 • Ø Разработка трансграничного Резервного Плана по Реагированию на ЧС для ОКП Таджикистана и Кыргызстана;
 • Ø Проведение совместных симуляционных упражнений во главе Национальных Обществ и с вовлечением правительственных и не правительственных организаций занимающиеся СРБ.

Для детальной информации обращайтесь:

Рустам Убайдуллоев, Менеджер Программы ГКК

Тел.: +992 93 5614002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

«Обучаемся спасать жизни»

В июле-августе месяце 2013 года Обществом Красного Полумесяца Таджикистан, программой Первой Помощи организованы тренинги по Первой Помощи сотрудникам Посольства Великобритании и международной организации Германской Агро акции. Участники тренингов приобрели хорошие технические навыки по оказанию Первой Помощи.

А вот, что думают о тренинге участники

“Мы рады, что прошли курсы по Первой Помощи в ОКПТ. Это дает нам возможность иметь достаточные навыки справиться с несчастными случаями на уровне быта и оказать первую помощь членам семьи и соседям при необходимости”.

Информация

Готовность любого государства мира к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера во многом основывается не только на подготовке соответствующих служб и структур, но и на общей готовности населения. Основа такой готовности – широкое информирование населения о чрезвычайных ситуациях и обучение его навыкам оказания первой помощи.

В идеале, всем людям без исключения необходимо знать, что предпринимать при несчастном случае. Ответ однозначен. Все мы должны уметь оказывать первую помощь. Ни для кого не секрет, что травмы являются одной из ведущих причин смертности , особенно среди детей и молодежи. Официальная статистика показывает, что в Республике Таджикистан смертность в результате несчастных случаев, в первую очередь травм различного характера достигает до 20 на 100 000 человек. Ежегодно тысячи людей погибают в результате полученных травм при дорожно –транспортных происшествиях, несчастных случаях на уровне быта при чрезвычайных ситуациях.

Ваше непосредственное участие имеет важное значение, так как вы можете быть единственным человеком на месте происшествия, который способен оказать помощь.

Необходимо ли медицинское образование при оказании первой помощи?

-Это уникальный образовательный курс для людей, не имеющих специального медицинского образования, которые применяя в быту и при неотложных ситуациях полученные навыки, могут оказать элементарную помощь человеку, получившему травму или страдающему от внезапного приступа заболевания, до момента прибытия квалифицированной медицинской помощи.

Оказания первой помощи действительно может стать принципиальным в вопросе жизни и смерти пострадавшего. Поэтому, даже при наличии минимальных навыков оказания первой помощи мы можем спасти сотни а иногда и тысячи жизней.

-Где можно пройти обучение?

-Навыкам первой помощи можно обучиться на курсах первой помощи функционирующих при Обществе Красного Полумесяца Таджикистана в городах: Душанбе, Курган-Тюбе, Куляб, Худжанд и Хорог. Курсы проводятся в хорошо оборудованных тренинг –центрах, квалифицированными тренерами – инструкторами, имеющими значительный практический опыт обучения и оказания помощи при бедствиях и в чрезвычайных ситуациях.

Дилором Мирова - менеджер программы "Первой помощи" Общество красного полумесяца Таджикистана.

Желающие могут обращаться по адресу в Душанбе: ул. Умара Хаяма 120; телефон: 224-03-74 или писать на электронную почту: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нам часто приходится слышать, что в Таджикистане не определена чёткая миграционная политика. Но ведь многое зависит и от самих трудовых мигрантов. Кто виноват, если мигрант добровольно вводит себя в «группу риска», работая без соответствующих документов и, в итоге, становится жертвой депортации?

Заместитель начальника Миграционной службы при правительстве РТ Саидгуфрон АБДУЛЛО рассказал об основных проблемах современной трудовой миграции.

- Трудовая миграция в массовом сознании укрепилась больше как нечто негативное. Может быть, пора уже менять психологию и отношение к этой реальности и принять её как явление современности, с которым не бороться нужно, а создавать и совершенствовать нормативно-правовую базу?

- Интенсивный поток миграции в течение последних десятилетий поставил перед правительством новые задачи, и текущие задачи удалось решить. Во-первых, трудовая миграция – это не только процесс, связанный с гражданами, выезжающими исключительно в Россию. Ключевыми странами, которые нуждаются в квалифицированной рабочей силе, являются Казахстан, Беларусь, США, Германия, ОАЭ и т.д.

И, во-вторых, мы живем в 21 веке, во времена беспрецедентной мобильности населения, с наибольшим число людей, проживающим за пределами стран или регионов своего происхождения. Пора уже признать, что обойтись без трудовых мигрантов в современном мире нереально. Даже, несмотря на минувший кризис, потребность в трудовых ресурсах в России сохранялась на высоком уровне. Почему-то мы привыкли относиться к трудовой миграции как к чему-то определённо негативному. Это предрассудки. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в одном из выступлений заявил, что «приток трудовых мигрантов - тенденция, которую нельзя назвать ни позитивной, ни негативной, это просто часть жизни». Это реальность современного мира, которую нужно принять как должное, и сделать всё, чтобы легализовать сам процесс.

Вот говорят, что работодателям выгодны мигранты, поскольку это дешевая рабочая сила. Но это не так, друзья. Мигранты - не такая уж дешевая рабочая сила. Дело не только в зарплатах. Чтобы привлечь мигранта, нужно провести большую информационно-практическую работу, а это довольно большие деньги: надо подготовить рабочие места, общежития, получить разрешение на легальное привлечение, заплатить за это налоги и т.д. Поэтому не каждый работодатель возьмется за это.

Если спрос на рабочую силу не может быть удовлетворен внутри страны, запускается логический механизм поиска квалифицированных специалистов извне. Это нормальное явление. Мало того, сегодня мы можем наблюдать, как в рамках интеграционных преобразований во всём мире есть попытки замещать иностранными работниками не только вспомогательные работы, но и основное производство.

Вопрос в регулировании потоков трудовых мигрантов в создание оптимальных решений для их благополучной жизни и работы. Например, мы совместно с ведущими страховыми компаниями страны ввели добровольное медицинское страхование для трудовых мигрантов, предложив им страховые полюса. Это тоже является одним из ключевых вопросов по защите прав трудовых мигрантов на территории другой страны. В ближайшее время данный механизм уже будет давать свои результаты.

- Назовите самую большую проблему, которую вы поставили перед собой и будете решать?

- В первую очередь, это подготовка высококвалифицированных специалистов, которые будут на достаточном уровне знать все тонкости своей профессии, качественно и максимально эффективно выполняя работу.

Для нас важным фактором также остаётся регулирование концепции потока трудовой миграции. Говоря проще, для того чтобы более эффективно работать с межведомственными структурами стран, куда выезжают мигранты, нам важно точно знать, сколько им нужно специалистов, какие именно профессии востребованы, нужна оценка рынков труда стран-партнёров, нужна также определённая подготовка наших специалистов, выезжающих на заработки.

Сейчас мы активно работаем над вопросом, который волнует многих граждан. Часто бывает так, что человеку, едущему на заработки, вдруг в аэропорту во время прохождения регистрации сообщают, что ему запрещён въезд на территорию РФ. При этом ему не сообщается конкретная причина, почему он не может поехать. Обычно ссылаются на возможные задолженности, которые не были погашены на территории РФ. Ему говорят, что он может узнать причину только через ФМС в РФ. К тому же сумма приобретённого билета сгорает. Мы ведём активную работу, чтобы гражданам заранее предоставлялась вся информация о них в авиакассах, в момент покупки билета. Для получения информации о запрете на выезд в РФ граждане страны могут обращаться в Миграционную службу при правительстве РТ, МОМ или в представительство ФМС РФ в РТ и получить всю необходимую консультацию по дальнейшему урегулированию возникших вопросов.

Есть и еще другой важный момент, который необходимо отметить. Вот уже четыре года Республика Таджикистан и Российская Федерация решают вопрос об обучении таджикских граждан русскому языку. Было решено, что Россия отправит в РТ 400 преподавателей русского языка, для чего российская сторона обязуется предоставить преподавателям определенные финансовые льготы, а Таджикистан обеспечит их временным жильем и зарплатой. Такая помощь России благоприятно сказалась бы на уровне преподавания русского языка в Таджикистане. Ведь одной из причин незнания русского языка таджикскими мигрантами является слабая преподавательская база. Но, к сожалению, вопрос так и не был решен по непонятным для нас причинам.

Мы принимаем все меры для регулирования процессов трудовой миграции, и отрадно, что основной партнер по приему наших мигрантов – Российская Федерация - все же делает реальные шаги навстречу. Мы надеемся, что этот диалог будет продолжаться на основе дружеских и взаимовыгодных отношений.

- Специалисты Миграционной службы активно встречаются с населением страны в регионах и проводят информационно–практические семинары. Расскажите, о чём говорится в ходе данных встреч?

- В первую очередь, мы пытаемся объяснить людям, чтобы они не становились заложниками ситуации по причине незнания необходимой информации. Говорят, проинформирован, значит, защищён. Мы пытаемся предостеречь граждан от так называемого «теневого миграционного рынка», где роль «бригадиров» играют теневые посредники, которые представляют существенную угрозу, потому что зачастую трудовых мигрантов просто обманывают, забирая у них паспорта под предлогом оформления нужных документов.

Иностранный работник в этом отношении - долгожданный клиент для работодателя. Мигранты бесправны во многом из-за элементарного незнания основ законодательства. Управлять такими работниками проще, эксплуатируя и играя на их незнании своих прав.

Нам часто приходится слышать, что не определена чёткая миграционная политика. Но ведь многое зависит также и от самих трудовых мигрантов, которые должны понимать, что законная трудовая деятельность - это фундаментальный момент для дальнейшего благополучного проживания, защиты их прав и полноценной работы. Кто виноват, если мигрант добровольно вводит себя в «группу риска», работая без соответствующих документов, и в итоге становится жертвой депортации.

Трудовые мигранты, которые едут работать в Россию, должны знать русский язык, хотя бы на минимальном, элементарном уровне. Как можно ехать в страну, не зная ее языка, не зная вообще, куда и зачем ты едешь, ничего не зная о процедуре получения разрешения на работу и регистрации, не владея в должной мере квалификацией, да ещё и мечтая при этом получать хорошие деньги?! Это миф. Итог подобных шагов известен.

Необходимо заранее готовить квалифицированные кадры, информировать их обо всех сторонах трудовой деятельности в другой стране и при необходимости, обучая их знанию языка и нужным профессиям. Повторюсь, как бы это пафосно ни звучало, элементарное знание основ, правил законодательства даёт максимум защиты, обеспечивает человека необходимым багажом знаний и определяет его дальнейший успех. Наша задача – доступно, понятно и чётко донести гражданам страны, как нужно правильно проходить всю процедуру получения разрешений на работу, чтобы не возникало конфликтов у них с представителями миграционной структуры.

Мы объясняем людям, что официальное оформление трудовой деятельности – гарант их стабильной работы. Как можно работать по устной договорённости и быть уверенным, что завтра тебя не обманут? Неофициальный характер взаимоотношений с мигрантами дает работодателям возможность в любую минуту нарушить их права. Легитимность трудовой деятельности означает, что у работников должны быть нормированный рабочий день, соответствующие льготы и премии, благоприятный режим и условия для работы, нормальные условия для проживания и отдыха, наличие социальных гарантий. Если что-то из перечисленного не соответствует должному уровню, работник имеет право покинуть это рабочее место и найти другую работу.

Также мы обсуждаем вопросы, связанные с ситуацией в целом в области трудовой миграции, с организованным набором граждан РТ для осуществления трудовой деятельности на территории РФ и других стран-партнёров с оказанием практической, методической и технической помощи базовым центрам профессионального обучения в РТ, ориентированным на подготовку специалистов для будущего осуществления трудовой деятельности в РФ.

Нам важно, чтобы наши граждане получили максимум полезной информации, чтобы вести себя также правильно, в соответствии с нормативно-правовыми актами. Иногда приходится долго убеждать человека, что всё это делается для его же блага, с учётом его интересов. Но когда видишь результат, возникает определённое чувство гордости за пусть маленький, но всё-таки твой личный вклад в общее дело.

Подготовил Азиз ХАЙРУЛЛОЕВ, специально для Asia-Plus

Back to top