ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16-22 декабри соли 2018 Аминзода Нодир, њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї»-и Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар њамбастагї бо намояндагони масъули барнома дар Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС), љињати баргузории мониторинги барнома ба шањру ноњияњои вилояти Суѓд ташриф овард.

Зимни сафари худ Аминзода Нодир ба шањрњои Хўљанд, Гулистон, Истаравшан, ноњияњои Бобољон Ѓафуров, Зафаробод, ва Мастчоњ ташриф намуда, бо фаъолон, ихтиёриёни бахшњои ЉЊАТ, хонандагони мактабњои тањсилоти умумї, коллељи тиббї, донишљўёни донишкадаву донишгоњњо, намояндагони љомеа ва дигар ташкилоту идорањои ин минтаќањо вохурињо бо баромадњо баргузор намуд. Дар ин вохурињо оид ба Њаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ЉЊАТ дар Љумњурии Тољикистон баромадњо бо пахши филмњои мустанад ташкил карда шуданд.

Бояд ќайд намуд, ки вохурии аввал дар шањри Хуљанд бо намояндагони љомеа, раисони мањаллањои шањри Хуљанд ва волонтёрони бахши ЉЊАТ дар шањри Хўљанд баргузор гардид, ки дар он 25 нафар фаъолона иштирок намуданд.

Вохурии дигар бо хонандагони муассисаи тањсилоти умумии №1-и шањри Гулистон ташкил карда шуд. Дар вохурї 70 нафар хонандагони синфњои болої, омўзгорон ва директори ин муассиса иштирок намуданд. Иштирокчиёни ин вохурї бисёр фаъол буда, оид ба таъриху фаъолияти ЉЊАТ ва КБСС бисёр маълумоти хуб доштанд.

Вохурии навбатї бо кормандону волонтёрон ва кормандони беморхонаи №1-и ноњияи Бобољон Ѓафуров баргузор гардид, ки 16 нафар иштирокчиён дар муддати кўтоњ оид ба фаъолияти кунунии ЉЊАТ ва тарзи аъзошавї ба ЉЊАТ шинос гардида, омодагии хешро барои мусоидат намудан ба фаъолияти башардўстии ЉЊАТ иброз намуданд.

Санаи 19 декабри соли љорї вохурї бо намояндагони 16 муассисањои тањсилоти умумї ва намояндагони љомеаи ноњияи Зафаробод дар бинои маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ин ноњия доир гардид. Дар ин вохурї 120 нафар иштирокчиён бисёр фаъол буда, оид ба фаъолияти ЉЊАТ ва Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар саволњои зиёде доданд.

Санаи 20 декабр вохурї бо донишљўён ва омўзгорони коллељи тиббии шањри Истаравшан баргузор гардид, ки дар он 25 нафар иштирок намуданд.

Вохурии нињої санаи 21 декабри соли 2018 дар ноњияи дурдасти Мастчоњ бо 15 нафар намояндагони љамоати дењоти Оббурдон баргузор гардид. Зимни иттилои раиси љамоати дењоти Оббурдон Почозода Акбар дар ќаламрави љамоат 40 475 нафар ањолї ва дар ќаламрави ноњияи Мастљоњ бошад дар умум 120 000 нафар ањолї истиќомат намуда, бинобар сабаби кам будани нуќтањои савдо ва набудани корхонањои коркарди чормаѓзи заминї мањсулоти дохилии ањолии ноњия ба таври васеъ ба фурўш нарафта, мардуми ноњия мањсулоти кишоварзии хешро ба мавзеъњои дурдаст барои фурўш мебаранд, ки он боиси харољоти зиёд мегардад.

Бояд ќайд намуд, ки зимни баргузории њамаи вохурињо Раъно Камолова, танзимгари барнома дар вилояти Суѓд дар назди иштирокчиён баромадњо доир намуда, намояндаи КБСС Бењруз Миралибеков ва њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї»-и ЉЊАТ ба таклифу пешнињодот ва саволњои иштирокчиён посухњои мушаххас доданд.

Дар маљмуъ дар ин вохурињо 271 нафар ањолї фаро гирифта шуд.

Умуман, баргузории чунин вохурињо бисёр мухим буда, бахри баланд бардоштани маълумотнокии намояндагони ташкилоту идорањо оид ба ќисматњои Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ЉЊАТ мусоидат хохад намуд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, 22 декабри соли 2018

17 декабри соли 2018 дар шањри Хуљанди вилояти Суѓд љаласаи љамъбасти фаъолияти солонаи бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар вилояти Суѓд баргузор гардид.

Дар ин чорабинї кормандон, аъзоёни бахш аз шањру ноњияњои вилояти Суѓд иштирок намуданд. Њамчунин, дар ин љаласа муовини котиби генералии ЉЊАТ Дилором Мирова, сардори шуъбањои иќтисод ва молия, иљтимої-тиббї на намояндагони шуъбаи рушд ва њамкорињои байналмилалии Кумитаи марказии ЉЊАТ иштирок намуданд.

Љаласаро Љабборзода Парвиз, котиби иљроияи бахши ЉЊат дар вилояти Суѓд њусни ифтитоњ бахшида, оид ба фаъолияти бахш дар соли 2018 маълумоти мухтасар дод.

Дилором Мирова оид ба дастовардњои ЉЊАТ дар соли 2018 ба њозирин маълумот дода, аз иштирокчиён оид ба пешравињо ва ќазияњои љойдошта ба таври саволу љавод пурсон шуд.

Иштирокчиён дар бораи њамаи мушкилињои љойдошта маълумот дода, барои рафъи онњо пешнињодњои муфид намуданд.

Дар интињои љаласа барои дастгирињои пайвастаи бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд  дар соли 2018 ба якќатор соњибкорон аз љониби бахш сипосномањо таќдим карда шуд.

Бояд ќайд намуд, ки бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд яке аз бахшњои вилоятии калонтарин ва намунавии ЉЊАТ ба њисоб рафта, он 18 шањру ноњияро дар вилояти Суѓд дар бар мегирад.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Хуљанд, 17 декабри соли 2018

Дастгирии ниёзмандон яке аз рисолатњои бењтарини инсоният ба њисоб меравад.

Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон низ пайваста кўшиш ба харљ медињад, ки ќадре њам бошад ба табаќањои ниёзманди кишвар кўмаки хешро расонад.

Чунин иќдом имрўз яъне 10 декабри соли 2018 дар шањри Турсунзода дар њамбастагї бо Ташкилоти љамъиятии «Ҷайњун» ва Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Турсунзода баргузор гардид. Ин навбат кўмаки хайриявї аз лињози 300 халта орд (1 халтагї ба њар як ниёзманд) ва 1500 литр равѓани растанї (5 литр ба њар як ниёзманд) ба шахсони дорои маъюбият ва дигар ниёзмандони шањри Турсунзода равона гардид.

 

 

 

Маркази иттилотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 10.12.2018

 

 

Аз соли 1988 инҷониб 1 декабр чун Рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди Вируси норасоии масунияти одам (ВНМО/АНМО) (ВИЧ/ СПИД) таљлилҷашн гирифта мешавад. Мақсади он дар миқёси ҷаҳонӣ огоҳ намудани ањолї оид ба ВНМО/АНМО ВИЧ/СПИД ва ҳамоиши ҳамбастагии байналмилалӣ алайҳи ин беморӣ мебошад.

Дар Љумњурии Тољикистон низ њамасола аз љониби сохторњои дахлдори давлатї, созмонњову ташкилотњои ѓайридавлатї ва байналмилалї доир ба Рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди ВНМО/АНМО (ВИЧ/СПИД) чорабинињои гуногунро баргузор менамоянд.   

Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон низ бахшида ба ин санаи муњим дар канор набуда, дар њамдастї бо шарикони рушд ва сохторњои марбутаи давлатї дар шањри Душанбе ва шањру ноњияњои љумњурї чорабинињои мухталиф, аз љумла иќдомњои иттилоотию таблиѓотї, озмунњо дар ин самт дар байни донишљўён, љавонон оид ба хавфи ин беморї, роњу усулњои мубориза ва пешгирии он барпо менамояд.

Дар шањри Душанбе ин чорабинињо дар якчанд донишгоњњои љумњурї баргузор гардиданд.

3 декабри соли 2018 чунин иќдом дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (ДДОИ) бо ташаббуси бахши кор бо духтарону занони факултети биология баргузор гардид.

Дар ин чорабинї зиёда аз 350 нафар донишљўён ва омўзгорон иштирок намуданд.

Дар аввал оид ба таъриху фаъолияти Ҳаракати байналмилалии Салиби Сурху Ҳилоли Ањмар ва Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон (ҶҲАТ) Аминзода Нодир, њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї»-и ҶҲАТ баромад намуд.

Сипас, Илњом Рањимов, сардори шуъбаи иҷтимоии тиббии ҶҲАТ оид ба ВНМО/АНМО ба иштирокчиён маълумоти муфассал дод.

Дар қисмати охири чорабинӣ донишҷӯён дар мавзӯи матраҳшуда маърӯза намуда, саҳначае доир ба он пешниҳод намуданд. Инчунин миёни донишҷӯён саволу ҷавоб баргузор гардида, аз ҷониби декани факултети биология ба фаъолон «Ифтихорнома» супорида шуд.

Чорабинӣ бо ширкати фаъоли меҳмонону донишҷӯён хеле муташаккилона ва хотирмон гузашт.

Маќсад аз барпо намудани чунин чорабинињо ин васеъ кардани маълумотнокии љавонон, донишљўён оид ба ин бемории муолиља нашаванда ва роњњои пешгирии он бо пањнкунии маводњои иттилоотї дар ин самт мебошад.

Лозим ба ёдоварист, ки СПИД - (аломати норасоии масьунияти одам) бемориест. ки онро вируси норасоии масьунияти одам - ВИЧ ба вуҷуд меорад.

ВИЧ - (вируси норасоии масьунияти одам) барангезандаи бемории СПИД мебошад. Ҳангоми ба вуҷуди одам ворид гаштани вирус на ҳама вақт нишонаҳои беморӣ дида мешаванд. Аммо он нафарон метавонанд дигаронро сироят кунанд. ВИЧ- бевосита ба ҳуҷайраҳои системаи худмуҳофизатӣ (иммунӣ)-и инсон зарар мерасонад. Вирус ҳуҷайраҳои системаи иммунии организмро хароб карда, вайро аз қобилияти таббиии худмуҳофизат маҳрум месозад.

Хуни инсон аз заррачаҳои сафеди хун (лейкоситҳо) ва заррачаҳои сурхи хун (эритроситҳо) иборат мебошад. Лейкоситҳо ба системаи иммунӣ тааллуқ дошта, организми инсонро аз микроб, вирусҳои касалиовар муҳофизат мекунанд, вале вируси норасоии масьунияти одам бевосита ба таркиби лейкоситҳо ва лимфоситҳо ворид гашта, онҳоро нобуд месозад. Аз ҳамин сабаб системаи худмуҳофизати одам суст мегардад. Ҳар қадаре. ки вируси ВИЧ лейкоситҳоро зиёд нобуд кунад, ҳамон қадар системаи иммунии инсон хароб мегардад.

Суcт ва хароб гаштани иммунитети инсон боиси авҷ гирифтани ҳар гуна бемориҳои сирояткунанда шуда метавонад. СПИД- ин зинаи охирини ВИЧ мебошад.

То имрӯз дар ҷаҳон муолиҷае, ки пурра ин вирусро аз бадани одам рафъ кунад, кашф нашудааст. Вале муолиҷаҳои муосир имкон медиҳанд, ки хуруҷи ин сироят ва гузариши он ба СПИД паст шавад.

 

Маркази иттилотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 03.12.2018

 

Back to top