Шабакаи робитаи оилавӣ

0
450

Мо кӣ ҳастем?

Ҷунбиши Байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар (Ҳаракат) беш аз 150 сол пеш, соли 1859 таъсис ёфта буд. Муассиси он шаҳрванди Швейтсария Ҳенри Дюнан ба сарбозони маҷрӯҳ дар набардҳои Солферино кӯмак карда, сипас идеяҳои худро дар бораи расонидани кӯмак ба осебдидагон, ки дар замони чанг бемору ярадор шуда буданд таблиғ мекард. Ин боиси таъсиси Ҷамъиятҳои миллии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ва ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона гардид.

Харакати байналхалкии Салиби Сурх ва Хилоли Ахмар

Ҳаракат имрӯз бузургтарин шабакаи башардӯстона дар ҷаҳон аст. Вазифаи он сабук кардани ранҷу азоби одамон дар ҳар ҷое, ки пайдо шавад, ҳифзи ҳаёт ва саломатӣ ва таъмини эҳтиром ба одамон, бахусус ҳангоми даргириҳои мусаллаҳона ва дигар ҳолатҳои фавқулодда мебошад. Ҳаракат дар ҳама кишварҳои ҷаҳон мавҷуд аст ва аз ҷониби миллионҳо нафар ихтиёриён дастгирӣ карда мешавад.

Ҳаракат як созмони танҳо нест. Он аз Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС), 190 Ҷамъияти миллии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ва Федератсияи байналмилалии Ҷамъиятњои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар (Федератсия) иборат аст.

Ҳар як ҷузъи Ҳаракат ҳуқуқ ва нақши худро дорад, аммо ҳамаро ҳафт Принсипи асосӣ муттаҳид мекунанд. Ин принсипҳо инсондӯстӣ, беғаразӣ, бетарафӣ, мустақилӣ, хидмати ихтиёрӣ, ягонагӣ ва умумибашарӣ мебошанд.

Шабакаи робитаҳои оилавӣ

Аз замони ташаккули Ҳаракат, кӯмак ба одамоне, ки аз наздикони худ ҷудо шудаанд ва ё аз онҳо хабар надоранд, ба яке аз фаъолиятҳои асосии мо табдил ёфт. Ин кор ҳамчун барқарорсозии робитаҳои оилавӣ номида мешавад. Дар доираи Ҳаракат ин фаъолиятҳо аз ҷониби шабакаи робитаҳои оилавӣ амалӣ карда мешаванд.

Бо қабули Стратегияи Барқарорсозии Робитаҳои Оилавӣ (2008-2018), Ҳаракат бори дигар ба таври самарабахш ва пурсамар эътино намуданашро ба  эҳтиёҷоти одамоне, ки дар ҷустуҷӯи хабарҳо дар бораи аъзои оилае, ки дар натиҷаи муноқишаҳои мусаллаҳона аз онҳо ҷудо шудаанд, ва дар дигар ҳолатҳои зӯроварӣ, офатҳои табиӣ, муҳоҷират ё дигар ҳолатҳое, ки аксуламали башардӯстонаро талаб мекунанд, исбот намуд

Шабакаи пайвандҳои оилавӣ аз ҳама хадамоти барқарорсозии пайвандҳои оилавии ҷамъиятҳои миллӣ дар кишварҳои гуногун ва Агентии марказии пайгирии КБСС дар қароргоҳи КБСС дар Женева, Швейтсария иборат аст. Агентии марказии пайгирӣ кори шабакаи Family Links -ро дастгирӣ ва ҳамоҳанг мекунад.

Мо ҳамчун як шабакаи ҷаҳонӣ кор мекунем, ки ҳамон принсипҳо ва усулҳои корро дар ҳар як кишвар татбиқ мекунад ва дар сарҳадҳо ва хатҳои ҷанг ҳамкорӣ мекунад. Ҳамзамон, мо ҳамчун як шабакаи маҳаллӣ фаъолият мекунем, ки ниёзҳои мушаххаси ҳар як ҷомеаро дарк мекунад ва тавассути кормандон ва ихтиёриёнаш посух медиҳад. Ин ба мо имкон медиҳад, ки ба оилаҳои аз ҳам ҷудошуда дар тамоми ҷаҳон ба таври бемисл дар ягон созмони башардӯстона кӯмак расонем.

 

________________________________________________________________________

Who we are?

The Family Links Network helps people look for family members when they have lost contact due to armed conflict or other situations of violence, natural or man-made disasters, or migration as well as in other situations of humanitarian need. We pay special attention to looking for the family members of unaccompanied or separated minors and other vulnerable persons in the first phase of an emergency

The International Red Cross and Red Crescent Movement (the Movement) was established more than 150 years ago, in 1859. Its founder, the Swiss citizen Henry Dunant, helped wounded soldiers at the battle of Solferino and then promoted his ideas about providing relief for the sick and wounded in wartime. This led to the creation of National Red Cross and Red Crescent Societies and international humanitarian law.

A member of the ICRC/Haitian Red Cross tracing

team talks with an unaccompanied child in order

to find his family (Port-au-Prince)

© ICRC/MILTCHEVA, Olga

The International Red Cross and Red Crescent Movement

The Movement is today the largest humanitarian network in the world. Its mission is to alleviate human suffering wherever it may be found, to protect life and health and ensure respect for human beings, particularly during armed conflicts and in other emergencies. The Movement is present in every country in the world and is supported by millions of volunteers.

The Movement is not a single organization. It is composed of the International Committee of the Red Cross (ICRC), 190 National Red Cross and Red Crescent Societies, and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (the Federation).

Each component has its own legal identity and role, but all are united by seven Fundamental Principles. These principles are humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity and universality.

The Family Links Network

Since the Movement first took shape, helping people who have become separated from their loved ones or who are without news of them has grown to be one of our main activities. This work is referred to as Restoring Family Links. Within the Movement, these activities are carried out by the Family Links Network.

By adopting in 2007 the Restoring Family Links Strategy (2008-2018), the Movement has reaffirmed its commitment to respond efficiently and effectively to the needs of people seeking news of family members from whom they have become separated as a result of armed conflict, other situations of violence, disasters, migration or other situations requiring a humanitarian response.

The Family Links Network is composed of all Restoring Family Links services of National Societies in the various countries and the Central Tracing Agency of the ICRC at the ICRC headquarters in Geneva, Switzerland. The Central Tracing Agency supports and coordinates the work of the Family Links Network.

We work as a global network that applies the same principles and working methods in every country and cooperates across borders and lines of combat. At the same time, we operate as a local network that understands the specific needs of each community and provides a response through its staff and volunteers. This allows us to help and follow up on separated families all over the world in a way unparalleled by any other humanitarian organization.

________________________________________________________________________

Кто мы?

Сеть семейных связей помогает людям искать членов семьи, когда они потеряли контакт из-за вооруженного конфликта или других ситуаций насилия, природных или техногенных катастроф или миграции, а также в других ситуациях гуманитарной необходимости. Мы уделяем особое внимание поиску членов семей несопровождаемых или разлученных несовершеннолетних и других уязвимых лиц на первом этапе чрезвычайной ситуации

 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (Движение) было создано более 150 лет назад, в 1859 году. Его основатель, гражданин Швейцарии Анри Дюнан, помогал раненым солдатам в битве при Сольферино, а затем продвигал свои идеи об оказании помощи больных и раненых в военное время. Это привело к созданию национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и международного гуманитарного права.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца

Сегодня Движение является крупнейшей гуманитарной сетью в мире. Его миссия заключается в облегчении человеческих страданий, где бы они ни находились, в защите жизни и здоровья и в обеспечении уважения к человеческой личности, особенно во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций. Движение присутствует во всех странах мира и поддерживается миллионами волонтеров

Движение не является единой организацией. В его состав входят Международный комитет Красного Креста (МККК), 190 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (Федерация).

Каждый компонент имеет собственное юридическое лицо и роль, но все они объединены семью Основополагающими принципами. Этими принципами являются гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность.

Сеть семейных связей

С момента возникновения Движения помощь людям, которые разлучились со своими близкими или не знают о них, превратилась в одно из наших основных направлений деятельности. Эта работа называется «Восстановление семейных связей». В рамках Движения эту деятельность осуществляет Сеть семейных связей.

Приняв в 2007 году Стратегию восстановления семейных связей (2008–2018 годы), Движение подтвердило свою приверженность эффективному и действенному реагированию на потребности людей, которые ищут новости о членах семьи, с которыми они разлучились в результате вооруженного конфликта, других ситуации насилия, стихийных бедствий, миграции или другие ситуации, требующие гуманитарного реагирования.

Сеть семейных связей состоит из всех служб восстановления семейных связей национальных обществ в различных странах и Центрального агентства по розыску МККК в штаб-квартире МККК в Женеве, Швейцария. Центральное агентство по розыску поддерживает и координирует работу Сети семейных связей

Мы работаем как глобальная сеть, которая применяет одни и те же принципы и методы работы в каждой стране и сотрудничает через границы и линии боевых действий. В то же время мы работаем как локальная сеть, которая понимает конкретные потребности каждого сообщества и обеспечивает ответ через своих сотрудников и волонтеров. Это позволяет нам помогать и следить за разлученными семьями по всему миру способом, беспрецедентным для любой другой гуманитарной организации.